Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Ustawa o kierujących pojazdami

Prawo o ruchu drogowym
A A A

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny: luty 2014r
Linki sponsorowane

Nadzór nad sprawdzaniem kwalifikacji

Art. 67.

1. Marszałek województwa sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych, o których mowa w art. 51, w ramach którego:

2. Przy sprawowaniu nadzoru z marszałkiem województwa współpracują:

Art. 68.

1. Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła skargę wraz z wyjaśnieniami i niezbędną dokumentacją, w tym odpowiednio z zapisem przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 albo art. 54 ust. 3, lub wraz z pisemną informacją egzaminatora nadzorującego, o którym mowa w art. 54 ust. 6, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

3. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego prowadzi rejestr skarg.

Art. 69.

1. Marszałek województwa kontroluje wojewódzki ośrodek ruchu drogowego:

2. Analizę, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 8 lit. a, sporządza marszałek województwa na podstawie danych uzyskanych z wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

3. Marszałek województwa w ramach kontroli działalności wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych sprawdza w szczególności:

4. Kontrolę przeprowadza upoważniona przez marszałka województwa osoba, która ma prawo:

5. Po przeprowadzeniu kontroli osoba ją przeprowadzająca sporządza pisemny protokół z dokonanych czynności i stwierdzonego w ich wyniku stanu faktycznego. Protokół podpisuje osoba reprezentująca, odpowiednio do miejsca prowadzenia kontroli, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub podmiot wykonujący przewozy tramwajem, która może wnieść do protokołu ewentualne zastrzeżenia lub odmówić jego podpisania. W przypadku odmowy podpisania protokołu sporządza się stosowną adnotację w protokole.

Art. 70.

1. Marszałek województwa zawiesza przeprowadzanie przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego egzaminów państwowych, jeżeli:

2. Przeprowadzanie przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego egzaminów państwowych w zakresie uzyskiwania uprawnień określonej kategorii prawa jazdy jest zawieszane przez marszałka województwa do czasu usunięcia uchybień.

Art. 71.

1. Marszałek województwa skreśla egzaminatora z ewidencji egzaminatorów, w przypadku:

2. Marszałek województwa skreśla egzaminatora z ewidencji:

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4 marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną.

4. W przypadku skreślenia z ewidencji egzaminatora, który dopuścił się rażącego naruszenia przepisów z zakresu egzaminowania, ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu stała się ostateczna.

5. Marszałek województwa kieruje egzaminatora, o którym mowa w ust. 4, na egzamin, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7, w przypadku jeżeli osoba ta wystąpiła o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów. Skierowanie można wydać po upływie co najmniej 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów stała się ostateczna.

Art. 72.

1. Marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, unieważnia egzamin państwowy, jeżeli:

2. Marszałek województwa unieważnia egzamin państwowy:

3. Unieważniony egzamin przeprowadza się ponownie na koszt wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Art. 73.

1. Nadzór nad sprawdzaniem umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową sprawuje właściwy organ nadzoru odpowiednio do miejsca, w którym jest ono wykonywane.

2. Przedstawiciel organu nadzoru, o którym mowa w ust. 1, w ramach prowadzonego nadzoru jest obowiązany:

Art. 74.

1. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:

Pytania prawne (1):
Większe okno
kostrzewa jan
2013-09-21 21:56:42
Odpowiedzi: 0
 Kostrzewa Jan
Szpitalna 3/4/14
Nowa Ruda 57-400
 

Wojewoda Dolnośląski Sz.P Aleksander Marek Skorupa odpisał ze nie jest kompetentny odpowiadać na moje punkty
Zwracam się zapytaniem czy Pan odpowie mi na parę pytań
po mi na to zezwala ,Artykuł 61 ust. 1 Konstytucji RP
 
4.1 Aktualny stan prawny
 
Zgodnie z art. 61 Konstytucji każdy obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego .
 
1] Kiedy była kontrola w WORD w Kłodzku jaka ocena kontroli była .
 
2]Prozę o Regulamin i Prawo WORD w Kłodzku.
 
3]Za co może zostać ukarany w WORDie co zdaje na
prawo jazdy i z jakiego Paragrafu może zostać ukarany .
 
4] Cennik kar jaki jest przewidziany w WORD.
 
5] Dowodzie wpłaty jest godzina wstawiona czy regulaminie
WORD jest przepisach ze cze ba czekać na rozpoczęcie jazdy
3godziny czego to wynika ze jest taki odstęp.
 
 
Z Poważa Kostrzewa Jan
 
 
 
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie