Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: kwiecień 2015r.

RUCH DROGOWY

Rozdział 1 - Zasady ogólne

Art. 3.

1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.

3. Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.

Art. 4.

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.

Art. 5.

1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

Art. 6.

1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 2, powinny być łatwo rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy.

3. Przepis ust. 2 w zakresie łatwej rozpoznawalności:

Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4–8 i 12 oraz ust. 4 pkt 2, mogą dawać polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze pod warunkiem ukończenia szkolenia organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Pilot zabezpieczający przejazd pojazdu nienormatywnego będący osobą, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3c i 9, nie podlega szkoleniu.

3b. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3a, może być przeprowadzone odpłatnie. Opłatę ponosi podmiot kierujący na szkolenie, a w pozostałych przypadkach – osoba odbywająca szkolenie. Wysokość maksymalnej opłaty za szkolenie jednej osoby nie może przekraczać 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w trakcie kierowania ruchem drogowym oraz sprawnego wykonywania czynności w tym zakresie, w drodze rozporządzenia:

Art. 7.

1. Znaki i sygnały drogowe wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje.

2. Minister właściwy do spraw transportu i minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania sygnałów drogowych do postanowień umów międzynarodowych, określi, w drodze rozporządzenia, znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania.

3. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając konieczność zapewnienia czytelności i zrozumiałości znaków i sygnałów drogowych dla uczestników ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także warunki ich umieszczania na drogach.

Art. 8.

1. Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami o których mowa w art. 7 ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do:

3. Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

3a. Kartę parkingową wydaje się:

4. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.3)), na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

– wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

5. Kartę parkingową placówce, o której mowa w ust. 3a pkt 3, wydaje za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, przy czym na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę.

5a. (uchylony).

5b. (uchylony).

5c. Kartę parkingową wydaje się osobie, o której mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, na okres ważności orzeczenia, o którym mowa w ust. 4, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce, o której mowa w ust. 3a pkt 3 na okres 3 lat.

5d. W przypadku zaprzestania wykorzystywania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, podmiot zarządzający placówką, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu karty parkingowej organowi, który ją wydał.

5e. Karta parkingowa traci ważność:

5f. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonuje, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047), wyboru producenta blankietów kart parkingowych.

6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do kierujących pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową wydaną za granicą.

6a. Opłata za wydanie karty parkingowej nie może przekroczyć 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

6b. Opłata za wydanie karty parkingowej stanowi dochód budżetu państwa.

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej, mając na względzie zapewnienie wydawania karty właściwym placówkom.

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

Art. 8a. (uchylony).
Art. 9.

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

Art. 10.

1. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych.

2. Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach:

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zarządza ruchem na drogach krajowych, z zastrzeżeniem ust. 6.

4. Marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

7. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.

8. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może powierzyć zadania w zakresie zarządzania ruchem na drogach krajowych marszałkowi województwa.

9. Drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi są drogi publiczne określone zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

10. Organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach mogą nakazać zmianę organizacji ruchu ze względu na ważny interes ogólnospołeczny lub konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego.

10a. Podmioty zarządzające drogami, o których mowa w ust. 7, ustalając organizację ruchu na tych drogach stosują znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z ustawy i jej przepisów wykonawczych. Koszt oznakowania drogi wewnętrznej ponosi podmiot zarządzający drogą.

11. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze konieczność ochrony dróg przed zniszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w okresie zwiększonego natężenia ruchu pojazdów osobowych, może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, okresowe ograniczenia ruchu pojazdów na drogach lub zakaz ruchu niektórych rodzajów pojazdów.

12. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając w szczególności:

Większe okno
Marian M
2014-03-02 14:15:38
Odpowiedzi: 1
czy jako osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym z wszczepionym pod prawym obojczykiem kardiowerterem-biostymulator pracy serca mogę prowadzić samochód bez pasa bezpieczeństwa
Odpowiedzi (1):
Xardas
2014-09-19 00:15:03
Trzeba posiadać przy sobie zaświadczenie lekarza o przeciwwskazaniu do stosowania pasów bezpieczeństwa - i wtedy tak. W przeciwnym wypadku można liczyć że policjant nie jest lekarzem i tego nie stwierdzi czy faktycznie pas przeszkadza.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-03-07 10:46:09
Odpowiedzi: 2
czy moge jezdzic bez koszulki
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-12-09 22:44:40
Nie wiem czy to dziewczyna napisała, ale i tak odpowiem w taki sposób :) Jeśli pas nie podrażnia Ci sutków :D
Gość
2014-12-09 22:45:37
Innymi słowy proponuję tylko w staniku :)
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-03-30 09:55:08
Odpowiedzi: 3
czy obowiązkowe jest OC
Odpowiedzi (3):
Gość
2014-07-27 23:50:03
oc jest podstawowym dokumentem każdego kierowcy wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu i prawem jazdy
Gość
2014-08-23 15:32:29
oc
Xardas
2014-09-19 00:20:09
Art.38 PRD - wyjaśnia szczegółowo jakie dokumenty powinniśmy mieć.
Dodaj odpowiedź
janusz
2014-04-03 14:59:33
Odpowiedzi: 1
Kto lub co odwołuje znak nakazu c5?
Odpowiedzi (1):
henq
2014-04-03 21:29:59
obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu, lub w miejscu gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-05-28 14:05:02
Odpowiedzi: 0
Czy samojezdny podnośnik koszowy, sterowany zdalnie z zewnątrz przy pomocy pulpitu jest pojazdem mechanicznym , czy maszyną budowlaną?
Gość
2014-06-09 07:56:33
Odpowiedzi: 0
nie ma takiego przepisu na placki
jan
2014-07-22 20:13:32
Odpowiedzi: 2
Ile może wystawać przedmiot z bagażnika ?
Odpowiedzi (2):
Andrzej
2014-07-23 09:33:49
nie więcej niż 2m poza tylny obrys samochodu.
Gość
2014-08-29 21:13:43
ale jeśli wystaje ponad 0.5 m należy go oznaczyć
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-01 09:24:41
Odpowiedzi: 1
Zabezpieczenia psa w samochodzie. Jak pies jest traktowany w zapisach kodeksu i jak należy go zabezpieczyć?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-13 18:39:55
chyba nie trzeba go zabezpieczać.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-01 19:38:05
Odpowiedzi: 1
czy parkowanie przodem samochodu na osiedlu jest dozwolone
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-12-09 22:53:00
Chyba tyłem ! Jak masz tabliczkę, że nie powinieneś, to . . . NIE POWINIENEŚ ! Najlepiej zaparkować tak, żeby jak najmniej zająć miejsca, a zarazem nie utrudnić dostępu do innych pojazdów :) Zawsze powinno się na miejscach skrajnie po lewej czy prawej (pierwsze/ostatnie) wyrównać do krawędzi (z boku) !
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-07 15:03:49
Odpowiedzi: 1
kto jest zwolniony z zapinania pasa bezpieczeństwa , i pods pr
Odpowiedzi (1):
Spinomik
2014-11-06 09:01:03
Napewno kobiety w ciąży i osoby z orzeczeniem które zwalnia ich z zapisania pasów
Dodaj odpowiedź
mm
2014-10-27 16:00:16
Odpowiedzi: 1
witam ekspertów :) mam pytanie czy obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu do lasu nawet w miejscach gdzie nie ma znaku zakazu?? straż leśna twierdzi ze jest taki przepis! a jest całe mnóstwo leśnych dróg którymi ludzie dojeżdżają do pracy czy miejsca zamieszkania. skąd więc mam wiedzieć gdzie mogę wjechać a gdzie nie jeśli nie ma żadnych znaków? pozdrawiam!
Odpowiedzi (1):
Władek
2014-11-08 21:36:49
Ustawa Kodeks drogowy lasów nie dotyczy więc tu żadnych w tym względzie uregulowań nie znajdziemy. Zakaz wjazdu do lasu znajduje się w Ustawie o lasach.
Dodaj odpowiedź
Roman
2014-11-18 17:34:40
Odpowiedzi: 1
Czy jadacy chodnikiem rowerzysta ma inne uprawnienia niż pieszy?
Odpowiedzi (1):
Kasia
2014-11-19 18:32:20
oczywiście - chodnik jest do chodzenia, wiec rowerzysta ustępuje pierwszeństwa pieszemu, rowerzysta w terenie zabudowanym powinien poruszać się po jezdni, jedynie gdy nie sprzyja pogoda, czy ruch jest zbyt duży wjeżdża na chodnik - pamiętając, że ustępuje pieszym.
Dodaj odpowiedź
Roman
2014-11-25 17:10:33
Odpowiedzi: 1
Czy znak informacyjny przed skrzyzowaniem:"Uwaga rowerzyści"oznacza pierwszeństwo przejadu przez skrzyżowanie dla rowerzystów?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-12-09 23:01:46
Oczywiście, że nie ! To zależy od sytuacji ! Jeśli się włącza trzeba na niego uważać - nie ma pierwszeństwa ! Są różne sytuacje np. mało znana ludziom - skręcasz w prawo za Tobą jest rowerzysta lub Cię wyprzedza z prawej, ale on jedzie prosto i kto ma pierwszeństwo ? Naturalnie rowerzysta ! Jeśli skręcisz przed nim wymusisz albo zablokujesz go - trzeba patrzeć w lusterka, przez ramię wtedy zobaczymy niebezpieczeństwo ! Już nie mówiąc o sytuacji, gdy skręcamy, a rowerzysta jedzie pasem rowerowym lub drogą rowerową ma znów pierwszeństwo. Szerokości :) Podpisano NIE cyklista !
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-12-07 10:33:57
Odpowiedzi: 1
Gdzie znaleść w jakim wieku mozna jeździć bez podkladki?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-13 18:32:30
w internecie:-)
Dodaj odpowiedź
Włodek
2014-12-22 11:16:09
Odpowiedzi: 0
3a. Kartę parkingową wydaje się: osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; Kto to wymyślił? By znaczny stopień dysfunkcji narządów ruchu był zaliczany do stopnia umiarkowanego, bo jak sama nazwa wskazuje winien on być zakwalifikowany do stopnia znacznego niepełnosprawności. Po to są stopnie niepełnosprawności. Ale Polak potrafi zagmatfać.
Gość
2015-01-09 20:00:48
Odpowiedzi: 0
Czy na parkingu markietu znanej sieci gdy nie ma znaku strefa ruchu i mając ustną zgodę kierownika mogę zgodnie z prawem po zamknięciu sklepu poruszać się po parkingu w sposób jaki mi się podoba( trenując drift) ???
Gość
2015-01-13 18:29:33
Odpowiedzi: 0
czemu?
Gość
2015-01-13 18:31:02
Odpowiedzi: 0
jeśli mam 12 lat to mogę siedzieć z przodu?
Gość
2015-01-16 19:40:54
Odpowiedzi: 0
Witam, mam serdeczną prośbę. Wytłumaczy mi ktoś gdzie tu jest ustęp, gdzie punkt bo biorąc pod uwagę ten zapis: 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 2, powinny być łatwo rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy. albo np ten: Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4–8 i 12 oraz ust. 4 pkt 2, mogą dawać polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze pod warunkiem ukończenia szkolenia organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Pilot zabezpieczający przejazd pojazdu nienormatywnego będący osobą, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3c i 9, nie podlega szkoleniu. to przecież to jakaś kompletna bzdura jest. Gdzie w tym artykule jest pkt 3 c??? Wytłumaczcie mi proszę bo albo jestem głupi albo to powtórne zdawanie prawa jazdy mi już tak w głowie namieszało.
Beata
2015-01-17 23:45:43
Odpowiedzi: 0
Jak prawidlowo powinien zachować sie nauczyciel podczas przechodzenia dzieci w wieku przeszklonym przez ulice w miejscu wyznaczonym z sygnalizacja świetlną lub bez sygnalizacji?
Gość
2015-01-19 17:13:09
Odpowiedzi: 1
Witam. Właśnie zmieniam pracę i mój nowy pracodawca wymaga ode mnie zrobienia prawajazdy kategorii T. Będę zajmował się sprzedażą maszyn rolniczych i organizowaniem pokazów polowych. Czasami będę musiał przejechać ciągnikiem z zaczepioną (ciąganą) maszyną lub przyczepą. Czy mogę poruszać się takim zestawem na podstawie prawa jazdy B E czy koniecznie muszę wyrobić kategorię T. Proszę o odpowiedź. Jarosław Janasz
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-22 08:56:07
tak będziesz mógł. Kategoria B E uprawnia do jazdy traktorem z przyczepą
Dodaj odpowiedź
gucio
2015-01-30 12:11:11
Odpowiedzi: 1
Witam. Jestem ojcem 10-letniego dziecka niepełnosprawnego z czterokończynowym porażeniem, dziecko jest niechodzące i posiadam stosowną kartkę parkingową. Proszę o informację jak wygląda parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych, gdy nie mam dziecka w samochodzie. Policja miała do mnie pretensje, ze parkuję pod blokiem gdzie mieszkam, gdy dziecka nie ma w samochodzie. Przecież muszę donieść dziecko do auta. Albo na przykład czy nie mogę stać na tym miejscu przez weekend jak dziecko jest w domu? Czy są jakieś przepisy które to regulują?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-03-27 10:09:16
Ma Pan prawo do parkowania w miejscu dla niepełnosprawnych. Wystarczy, że karta upoważniająca do takiego przywileju jest umieszczona w widocznym miejscu za szybą. Proszę dla formalności napisać do rzecznika praw obywatelskich lub przynajmniej do urzędu miasta.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-18 15:24:21
Odpowiedzi: 0
Jak się najlepiej przygotować do tekstu teoretycznego ? Z czego korzystać ?
Gość
2015-03-10 16:40:37
Odpowiedzi: 0
pytanie
Gość
2015-03-27 12:03:33
Odpowiedzi: 0
czy pas do skrętu w lewo zalicza się do skrzyżowania,czy tworzy on z pasem obok(jeden kierunek ruchu) drogę dwujezdniową.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie