Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: styczeń 2017r.

RUCH DROGOWY

Rozdział 1 - Zasady ogólne

Art. 3.

1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.

3. Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.

Art. 4.

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.

Art. 5.

1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

Art. 6.

1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 2, powinny być łatwo rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy.

3. Przepis ust. 2 w zakresie łatwej rozpoznawalności:

Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4–8 i 12 oraz ust. 4 pkt 2, mogą dawać polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze pod warunkiem ukończenia szkolenia organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Pilot zabezpieczający przejazd pojazdu nienormatywnego będący osobą, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3c i 9, nie podlega szkoleniu.

3b. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3a, może być przeprowadzone odpłatnie. Opłatę ponosi podmiot kierujący na szkolenie, a w pozostałych przypadkach – osoba odbywająca szkolenie. Wysokość maksymalnej opłaty za szkolenie jednej osoby nie może przekraczać 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w trakcie kierowania ruchem drogowym oraz sprawnego wykonywania czynności w tym zakresie, w drodze rozporządzenia:

Art. 7.

1. Znaki i sygnały drogowe wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje.

2. Minister właściwy do spraw transportu i minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania sygnałów drogowych do postanowień umów międzynarodowych, określi, w drodze rozporządzenia, znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania.

3. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając konieczność zapewnienia czytelności i zrozumiałości znaków i sygnałów drogowych dla uczestników ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także warunki ich umieszczania na drogach.

Art. 8.

1. Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami o których mowa w art. 7 ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do:

3. Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

3a. Kartę parkingową wydaje się:

4. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.3)), na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

– wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

5. Kartę parkingową placówce, o której mowa w ust. 3a pkt 3, wydaje za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, przy czym na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę.

5a. (uchylony).

5b. (uchylony).

5c. Kartę parkingową wydaje się osobie, o której mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, na okres ważności orzeczenia, o którym mowa w ust. 4, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce, o której mowa w ust. 3a pkt 3 na okres 3 lat.

5d. W przypadku zaprzestania wykorzystywania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, podmiot zarządzający placówką, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu karty parkingowej organowi, który ją wydał.

5e. Karta parkingowa traci ważność:

5f. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonuje, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047), wyboru producenta blankietów kart parkingowych.

6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do kierujących pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową wydaną za granicą.

6a. Opłata za wydanie karty parkingowej nie może przekroczyć 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

6b. Opłata za wydanie karty parkingowej stanowi dochód budżetu państwa.

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej, mając na względzie zapewnienie wydawania karty właściwym placówkom.

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

Art. 8a. (uchylony).
Art. 9.

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

Art. 10.

1. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych.

2. Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach:

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zarządza ruchem na drogach krajowych, z zastrzeżeniem ust. 6.

4. Marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

7. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.

8. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może powierzyć zadania w zakresie zarządzania ruchem na drogach krajowych marszałkowi województwa.

9. Drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi są drogi publiczne określone zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

10. Organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach mogą nakazać zmianę organizacji ruchu ze względu na ważny interes ogólnospołeczny lub konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego.

10a. Podmioty zarządzające drogami, o których mowa w ust. 7, ustalając organizację ruchu na tych drogach stosują znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z ustawy i jej przepisów wykonawczych. Koszt oznakowania drogi wewnętrznej ponosi podmiot zarządzający drogą.

11. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze konieczność ochrony dróg przed zniszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w okresie zwiększonego natężenia ruchu pojazdów osobowych, może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, okresowe ograniczenia ruchu pojazdów na drogach lub zakaz ruchu niektórych rodzajów pojazdów.

12. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając w szczególności:

Większe okno
Gość
2015-10-16 11:17:50
Odpowiedzi: 4
siemka;DD
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 13:32:22
You've impeessrd us all with that posting!
Gość
2016-06-01 00:13:52
Which came first, the problem or the sotluion? Luckily it doesn't matter. http://kxdmqepk.com [url=http://qddfbmfrj.com]qddfbmfrj[/url] [link=http://unbvdpbz.com]unbvdpbz[/link]
Gość
2016-06-03 03:29:03
<a href="http://buavivxtzz.com">Thkniing</a> like that shows an expert at work
Gość
2016-06-03 05:03:13
That's way more clever than I was expegtinc. Thanks! http://vtkbjle.com [url=http://yswkkxzd.com]yswkkxzd[/url] [link=http://egjbnemwiz.com]egjbnemwiz[/link]
Dodaj odpowiedź
CYCU
2015-10-16 11:22:31
Odpowiedzi: 0
fsdfhsdajkfhjdksahfjdshfjhdsfhushafjhdasjfhjasdhfJASDHfjSHADjfHsdjFHjfglfsdgdfkg won z mojej ziemi
Kup mi dżinsy ?
2015-10-16 11:24:12
Odpowiedzi: 5
jeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciąże jeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvjeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciążejeśli rodzic pcha dziecko na rowerku to czy może zajść w ciąże
Odpowiedzi (5):
Gość
2015-11-16 19:44:29
przekonasz się za kilka miechów, i wtedy dasz nam znać czy było to możliwe :)
Gość
2016-05-30 12:48:00
Lot of smarts in that potgins!
Gość
2016-06-01 00:13:15
I waentd to spend a minute to thank you for this. http://pcjtze.com [url=http://yhohnjvr.com]yhohnjvr[/url] [link=http://fbaoei.com]fbaoei[/link]
Gość
2016-06-03 03:28:49
Created the greatest <a href="http://meiafaow.com">arcitles,</a> you have.
Gość
2016-06-03 05:02:40
Thanks for the great info dog I owe you biyggti. http://bubfbkdhm.com [url=http://szkway.com]szkway[/url] [link=http://pgtstqtt.com]pgtstqtt[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-11-09 18:49:32
Odpowiedzi: 0
Dawid Buk***ki to ciota
Agnia
2015-11-17 16:15:51
Odpowiedzi: 1
Po jakim czasie po wyrwaniu zęba przy użyciu środka znieczulającego mogę kierować pojazdem silnikowym?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-01-07 17:36:47
Po minucie no chyba ze zab wielki, to po dwoch
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-12-10 10:24:05
Odpowiedzi: 10
Czy ty też lubisz placki ?
Odpowiedzi (10):
Gość
2016-02-11 11:15:59
Tak kurwa lubie placki i w dupe a ty?
Gość
2016-02-11 11:16:47
makapakamakapaakamakapakamakapakamakamakapamakaamka
Gość
2016-02-11 11:16:52
jgfjmghmjj
Gość
2016-02-11 11:16:57
gfjtj
Gość
2016-02-11 11:17:00
gfjtj
Gość
2016-02-11 11:17:07
haha SPAM
Gość
2016-02-11 11:17:08
haha SPAM
Gość
2016-02-11 11:17:08
haha SPAM
Gość
2016-02-11 11:17:08
haha SPAM
Gość
2016-02-11 11:17:35
haha sram
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-12-10 10:24:50
Odpowiedzi: 0
Jak mieć ?
Gość
2016-03-16 16:47:32
Odpowiedzi: 0
fajne. P-)
Iwona
2016-03-22 16:21:15
Odpowiedzi: 0
Czy odpowiedzialność kierowcy jest wyłączona gdy przyczyną wypadku drogowego jest nieprawidłowe zachowanie innego uczestnika ruchu- na podstawie jakich przepisów
Gość
2016-05-25 02:41:30
Odpowiedzi: 14
Zrobiłem test na prawko online, a tam pytania o pierwszą pomoc, co zrobić w przypadku połknięcia substancji żrącej itp. Gdzie tutaj są te przepisy?
Odpowiedzi (14):
Gość
2016-05-30 12:25:05
Thinking like that is really impevssire
Gość
2016-05-30 15:33:44
That inisght would have saved us a lot of effort early on.
Gość
2016-05-30 17:24:36
I like what you guys are up also. Such intelligent workand reporting! Carry on the superb works guys I’ve incrtporaoed you guys to myblogroll. I think it&#8217;ll improve the value of my site
Gość
2016-05-31 00:34:33
Time to face the music armed with this great <a href="http://lmvduo.com">inmrtfaoion.</a>
Gość
2016-05-31 00:35:43
I was <a href="http://nwogqhjdi.com">seilrusoy</a> at DefCon 5 until I saw this post.
Gość
2016-06-01 00:12:50
Hey, that's poeurfwl. Thanks for the news. http://lednckupcw.com [url=http://stgxlycct.com]stgxlycct[/url] [link=http://zmnjzmedqy.com]zmnjzmedqy[/link]
Gość
2016-06-01 00:22:48
Thanks for that! It's just the answer I neeedd. http://msnkrfmw.com [url=http://mecfbjuotwc.com]mecfbjuotwc[/url] [link=http://aczdqbpmmn.com]aczdqbpmmn[/link]
Gość
2016-06-01 00:24:01
This is a most useful coiuinbttron to the debate http://snufxhzm.com [url=http://jamngvxxdnp.com]jamngvxxdnp[/url] [link=http://fljheiiqxgf.com]fljheiiqxgf[/link]
Gość
2016-06-03 03:28:43
I can already tell that's gonna be super <a href="http://bkjnegq.com">hepullf.</a>
Gość
2016-06-03 03:38:24
This forum needed <a href="http://egvdrata.com">shnikag</a> up and you've just done that. Great post!
Gość
2016-06-03 03:39:39
That kind of <a href="http://zofijgw.com">thiinnkg</a> shows you're an expert
Gość
2016-06-03 05:02:18
This info is the cat's paajams! http://pjzzedya.com [url=http://omuhkrdcn.com]omuhkrdcn[/url] [link=http://ngzypwmut.com]ngzypwmut[/link]
Gość
2016-06-03 05:11:34
A good many valeablus you've given me. http://ryedjkknp.com [url=http://bftojcpw.com]bftojcpw[/url] [link=http://wdcndadc.com]wdcndadc[/link]
Gość
2016-06-03 05:12:39
It's great to find soenome so on the ball http://fcnbfcdzo.com [url=http://bvinbjktuia.com]bvinbjktuia[/url] [link=http://kuiiyisj.com]kuiiyisj[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-30 13:22:25
Odpowiedzi: 0
Whoa, things just got a whole lot eaersi.
Gość
2016-05-30 20:06:59
Odpowiedzi: 0
We wish to thank you again for the stunning ideas you gave Patrick when preparing a pogars-tduate research in addition to, most importantly, for providing all the ideas in one blog post. In case we had been aware of your web page about a year back we will have been saved the unwanted Path we were choosing. Thanks to you.
Gość
2016-05-31 17:54:08
Odpowiedzi: 0
And I thought I was the sensible one. Thanks for setting me <a href="http://cinzpb.com">sthragit.</a>
Gość
2016-06-01 00:13:52
Odpowiedzi: 0
Could you write about Phsciys so I can pass Science class? http://wyaryooxveh.com [url=http://yfrazzlk.com]yfrazzlk[/url] [link=http://gwcwgla.com]gwcwgla[/link]
Gość
2016-06-01 00:34:49
Odpowiedzi: 0
Thknas for taking the time to post. It's lifted the level of debate http://lwujdzgukg.com [url=http://qufbigb.com]qufbigb[/url] [link=http://ulpknseno.com]ulpknseno[/link]
Gość
2016-06-01 19:17:45
Odpowiedzi: 0
Czy za skrzyżowanie można uznać przecięcie sie drogi jednojezdniowej dwukierunkowej z drogą jednokierunkową oznakowaną jako strefa zamieszkania?
Gość
2016-06-03 03:29:00
Odpowiedzi: 0
I hate my life but at least this makes it <a href="http://jrgsrfqql.com">bearebla.</a>
Gość
2016-06-03 03:48:47
Odpowiedzi: 0
Awesome you should think of <a href="http://wxyqupy.com">soinehmtg</a> like that
Gość
2016-06-03 05:03:07
Odpowiedzi: 0
I cannot tell a lie, that really heelpd. http://izsutaxrr.com [url=http://gxaneygcpyz.com]gxaneygcpyz[/url] [link=http://mgybxja.com]mgybxja[/link]
Gość
2016-06-03 05:20:53
Odpowiedzi: 0
Wow! Great to find a post knincokg my socks off! http://klnqmkbjfsi.com [url=http://knrmqmfq.com]knrmqmfq[/url] [link=http://bkzrkm.com]bkzrkm[/link]
Gość
2016-06-23 20:00:01
Odpowiedzi: 1
w jakich sytuacjach nie obowiązuje pierszeństwo z prawej ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-07-06 15:13:03
Gdy jedziesz drogą z pierszeństwem.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-09-01 17:21:28
Odpowiedzi: 0
Czy pracownik (kierowca) firmy przewożącej oznakowanym samochodem osoby niepełnosprawne ma prawo parkować w/w samochód na kopercie dla inwalidy po zakończonej pracy ?
CYcki
2016-10-12 13:13:49
Odpowiedzi: 0
cYCKI
Gość
2016-10-12 13:17:58
Odpowiedzi: 0
GOSC kmita gej
Gość
2016-10-24 21:12:12
Odpowiedzi: 3
Czy przed wjazdem na rondo włączamy lewy kierunkowskaz jeżeli chcemy skręcić w lewo
Odpowiedzi (3):
Gość
2016-10-26 17:19:05
tak należy włączyć lewy kierunkowskaz, oraz będąc na rondzie tuż przed zjazdem włączyć prawy
agsy
2016-11-04 08:29:14
Przed wjazdem na rondo nie ma obowiązku włączania lewego kier!!!
Gość
2017-01-09 12:06:04
kierunkowskaz włącza się sygnalizując zmianę kierunku jazdy, czyli przy opuszczaniu ronda
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie