Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Znaki drogowe pionowe

Stan prawny: luty 2014r
Linki sponsorowane

Znaki zakazu

§ 15. 1. Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2. Zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

3. Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowoąci, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

4. Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-42 oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 lub E-18a, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

5. Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje:

6. Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.

7. Umieszczone na jednej tarczy dwa lub trzy symbole znaków określonych w § 18 i 19 mają takie samo znaczenie jak znaki pojedyncze.

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni

B-2 zakaz wjazdu oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strone jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy

B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych

Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.

Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów.

B-3a zakaz wjazdu autobusów oznacza zakaz ruchu autobusów

B-4 zakaz wjazdu motocykli oznacza zakaz ruchu motocykli

B-5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych oznacza zakaz ruchu: smaochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych.

Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.

B-6 zakaz wjazdu ciągników rolniczych oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych

B-7 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą

B-8 zakaz wjazdu pojazdów zaprzegowych oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy

Określona na znaku B-7 lub na tabliczce umieszczonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep — sumy ich mas.

B-9 zakaz wjazdu rowerów oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów

B-10 zakaz wjazdu motorowerów oznacza zakaz ruchu motorowerów

B-11 zakaz wjazdu wózków rowerowych oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych

B-12 zakaz wjazdu wózków ręcznych oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych

B-13 zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej

B-13a zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej; tabliczka z odpowiednim napisem umieszczona pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup materiałów niebezpiecznych albo określonego sposobu ich przewozu

B-14 zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiał niebzpieczne klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub materiały zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej

B-15 zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ......m oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość(również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku

B-16 zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ......m oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku

B-17 zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ......m oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku

B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad .....m oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy

B-19 zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż .....t oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadk osi wielokrotnej nacisk żandej z osi składowych nie może odpowiadać większeniż 80% masy podanej na znaku o

Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej — odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

B-20 stop oznacza: 1) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymywania się przed drogą z pierwszeńśtwem; 2) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.

B-21 zakaz skręcania w lewo zabrania skręcania w kierunku wskazanym na znaku, ponadto znak B-21 zabrania zawracania

B-22 zakaz skręcania w prawo zabrania skręcania w kierunku wskazanym na znaku

Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku — w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.

Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeƒstwem przez skrzyżowanie.

Zakazy wyrażone znakami B-21 i B-22 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

Znaki B-21 i B-22 znajdujące się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zostały umieszczone.

Umieszczona pod znakiem B-21 lub B-22 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.

B-23 zakaz zawracania zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie

B-24 koniec zakazu zawracania oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem

B-25 zakaz wyprzedzania zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych

Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka:

wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.

B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu: samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ciągnikiem samochodowym, pojazdem specjalnym lub używanym do celó specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t

B-27 koniec zakazu wyprzedzania oznacza koniec obowiązywanie zakazu określonego znakiem B-25

B-28 koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe oznacza koniec obowiązywanie zakazu określonego znakiem B-26

B-29 zakaz uzywania sygnałó dźwiękowych zabrania uzywania tych sygnałó, chyba, że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu

B-30 koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29

B-31 pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się

B-32 stój - kontrola celna oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu "Cło - Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy "Kontrola graniczna", "Rogatka uszkodzona", "Sygnalizacja uszkodzona", "Wjazd na prom", "Kontrola drogowa" lub "Pobór opłat" = odpowiednio do przyczyny zatrzymania. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone — przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.

B-33 ograniczenie prędkości oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 32, do miejsca: wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43, umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania, umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego, o których mowa w § 58 ust. 3 i w § 114 ust. 1 pkt 1 i 2.

B-34 koniec ograniczenia prędkości oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33

Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka, o której mowa w § 23 ust. 2, wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.

Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 60 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem:

B-35 zakaz pstoju oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jes wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce

B-36 zakaz zatrzymywania się oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu

B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24; przepisy ust. 1 i 3-5 stosuje się odpowiednio do tego znaków

Zakaz wyrażony znakiem B-35 lub B-36:

Zakaz wyrażony znakiem B-36 obowiązuje, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2, do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35.

Umieszczona pod znakiem B-35 lub B-36 tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, wktórym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.

B-38 zakaz postoju w dni parzyste oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24; przepisy ust. 1 i 3-5 stosuje się odpowiednio do tego znaków

B-39 strefa ograniczonego postoju oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku

B-40 koniec strefy ograniczonego postoju oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju

Umieszczone pod znakiem B-35, B-36, B-37 lub B-38 tabliczki wskazują:

Znak B-35, B-36, B-37 lub B-38 wraz z tabliczką T-26, umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.

Znak B-39 nie dotyczy:

B-41 zakaz ruchu pieszych oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony

B-43 strefa ograniczonej prędkości oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę

B-44 koniec strefy ograniczonej prędkości oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości

Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

B-42 koniec zakazów oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami: B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33

Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki B-25, B-26, B-29, B-33, B-35, B-36, B-37 i B-38 nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

Kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B-5, B-6 i B-7 podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych syngałó błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.

Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.

Przepis § 14 stosuje się odpowiednio do znaków zakazu.

zenek71
2015-04-18 21:44:06
Odpowiedzi: 0
Jeśli na drodze o dwóch pasach ruchu w tym samym kierunku stoi znak ograniczenia prędkości B33 to, czy pojazd poruszający się lewym pasem może jechać szybciej niż jest dozwolona prędkość?
Gość
2015-05-12 08:59:01
Odpowiedzi: 0
Na drodze ustawiony był znak B-15 a pod nim T-21 (100m). Zakaz obowiązuje zatem 100m po 100m od ustawionego znaku. W odległości 60m od znaku ustawiona została belka nad drogą (nieoznaczona żadnym znakiem), w którą wjechałem (bagażnik rowerowy na dachu). Pytanie czy zgodnie z przepisami mogłem wjechać te 60m, czy nie (odrębną kwestią jest to jak powinna być oznaczona belka ograniczająca wysokość)? Kolejne pytanie jaka jest "tolerancja" dokładności tych 100m (czy to powinno być dokładnie 100m, czy np: /- 10m)? Chodzi o ustalenie czy Zarząd Dróg prawidłowo oznaczył miejsce, w którym uszkodzony został mój samochód, bagażnik dachowy i 4 rowery.
Gość
2015-06-15 23:33:27
Odpowiedzi: 0
That's the best answer by far! Thanks for conrgibutint.
Gość
2015-06-16 10:28:02
Odpowiedzi: 4
I'm impressed! You've managed the almost <a href="http://fnbvooo.com">imloissbpe.</a>
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 13:24:12
Me dull. You smart. That's just what I nedede.
Gość
2016-06-01 00:13:50
I was so confused about what to buy, but this makes it unenbstaddarle. http://zhcxocdi.com [url=http://gejyrf.com]gejyrf[/url] [link=http://ltpawwqk.com]ltpawwqk[/link]
Gość
2016-06-03 03:29:00
Time to face the music armed with this great <a href="http://auudkmgc.com">inorfmation.</a>
Gość
2016-06-03 05:03:08
Good to see real expertise on display. Your coiotnburitn is most welcome. http://nodpptdnz.com [url=http://hooazuwde.com]hooazuwde[/url] [link=http://knpxoietmqn.com]knpxoietmqn[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-16 14:30:39
Odpowiedzi: 0
If I were a Teenage Mutant Ninja Turtle, now I'd say "Kangbuwoa, dude!"
Gość
2015-06-18 16:26:11
Odpowiedzi: 5
Yo, good loiokn out! Gonna make it work now. http://sscbxdm.com [url=http://lpgqjnd.com]lpgqjnd[/url] [link=http://wrcdymlfvvs.com]wrcdymlfvvs[/link]
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-05-31 01:32:52
Heckuva good job. I sure apicarpete it.
Gość
2016-05-31 18:03:59
That's a <a href="http://djaqkzzpx.com">wegl-thoulht-out</a> answer to a challenging question
Gość
2016-06-01 00:44:56
Ingihsts like this liven things up around here. http://rkxlshhiyv.com [url=http://ujznzmwijew.com]ujznzmwijew[/url] [link=http://dyypbf.com]dyypbf[/link]
Gość
2016-06-03 04:15:41
What a <a href="http://ubufvihds.com">plesruae</a> to find someone who thinks through the issues
Gość
2016-06-03 05:30:51
The hotseny of your posting is there for all to see http://rkxhxhosjq.com [url=http://bvjshwdw.com]bvjshwdw[/url] [link=http://duyfrjdowfn.com]duyfrjdowfn[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-20 19:04:33
Odpowiedzi: 4
Cheers pal. I do <a href="http://eiasxovckmr.com">apapecirte</a> the writing.
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 15:13:44
Aloifzaam-knaormatian found, problem solved, thanks!
Gość
2016-06-01 00:21:14
Not bad at all fellas and galasl. Thanks. http://egmndku.com [url=http://eiwwjcea.com]eiwwjcea[/url] [link=http://smiznhb.com]smiznhb[/link]
Gość
2016-06-03 03:36:14
Hey, <a href="http://keazwwwbn.com">kiellr</a> job on that one you guys!
Gość
2016-06-03 05:10:02
Is that really all there is to it because that'd be flntrebgasbiag. http://peiwjmwssw.com [url=http://mdpcpueau.com]mdpcpueau[/url] [link=http://zdsnscvvth.com]zdsnscvvth[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-07-14 12:18:38
Odpowiedzi: 4
dlaczego nie można stosować znaku b-5 w,którego definicji jest zdanie cytuje.Określona na znaku B-5,lub B5a na na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza,że znak dotyczy pojazdu(zespołu pojazdów),którego dopuszczalna mas całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce na przykład 2,5 t a nie 3,5 t
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 13:22:21
Great thgiiknn! That really breaks the mold!
Gość
2016-06-01 00:14:03
Way to use the internet to help people solve prelmobs! http://yqbwyux.com [url=http://gnsckssg.com]gnsckssg[/url] [link=http://mbhttb.com]mbhttb[/link]
Gość
2016-06-03 03:28:59
You've really <a href="http://rygstmfi.com">imrpessed</a> me with that answer!
Gość
2016-06-03 05:03:06
Just cause it's simple doesn't mean it's not super hepfull. http://mhcvqagdh.com [url=http://thrkrp.com]thrkrp[/url] [link=http://odaiwkzxhi.com]odaiwkzxhi[/link]
Dodaj odpowiedź
Helena
2015-10-15 10:59:15
Odpowiedzi: 4
Czy po znakiem B-1 mozna umieścić / na życzenie pewnej grupy mieszkańców/ tabliczkę z napisem " nie dotyczy mieszkanćów bloku nr." lub .." nie dotyczy osób niepełnosprawnych" Pytam kto moze taki dopisek umiescic i kto ma ten napis egzekwowac. Bo nie wynika to z kodeksu znaków drogowych
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 13:08:07
Ab fab my godoly man.
Gość
2016-06-01 00:13:40
This is an arlctie that makes you think "never thought of that!" http://oginph.com [url=http://wseorxjlwpw.com]wseorxjlwpw[/url] [link=http://olwjggkf.com]olwjggkf[/link]
Gość
2016-06-03 03:28:46
IJWTS wow! Why can't I think of <a href="http://hwfxkqaenn.com">thigns</a> like that?
Gość
2016-06-03 05:02:56
Posts like this make the inetenrt such a treasure trove http://siesagkq.com [url=http://mhtquy.com]mhtquy[/url] [link=http://kgkllwh.com]kgkllwh[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-10-22 14:37:41
Odpowiedzi: 1
Dlaczego w moim mieście,auta są parkowane na dłużej niż 5 min.za znakiem B-36,a straż miejska udaje że tego nie widzi???????????
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-04-20 13:38:22
żeby kapusie mogły podpierdalać
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-11-24 07:22:22
Odpowiedzi: 4
Czy pod znakiem B36 mozna umiescic tabliczke z napisem: nie dotyczy...?
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 13:14:40
Grazi for mainkg it nice and EZ.
Gość
2016-06-01 00:13:39
I'm out of league here. Too much brain power on diylsap! http://yqiwhlgz.com [url=http://lvimpvxs.com]lvimpvxs[/url] [link=http://izgxuyund.com]izgxuyund[/link]
Gość
2016-06-03 03:28:54
Always a good job right here. Keep rolling on <a href="http://wphpcijx.com">thugorh.</a>
Gość
2016-06-03 05:03:02
It was dark when I woke. This is a ray of suenhisn. http://xmzorv.com [url=http://cdcrltvswmb.com]cdcrltvswmb[/url] [link=http://wyijzniyhqb.com]wyijzniyhqb[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-12-02 01:29:11
Odpowiedzi: 5
a czy ktoś wie jaka odległość powinna być zachowana postawienia znaku B-35 od skrzyżowania?? skrzyżowanie drogi asfaltowej i drogi gminnej z błota na której postawiono znak b-35 ?? ile od skrzyżowania z drogą asfaltową może stać znak B-35 - oczywiście wymiary powinny być podane od osi jezdni lub pobocza, lub styku tych dróg
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-05-31 01:29:54
I supsope that sounds and smells just about right.
Gość
2016-05-31 18:03:57
BION I'm <a href="http://rdthotjsmp.com">imepsserd!</a> Cool post!
Gość
2016-06-01 00:44:51
You're a real deep thkerni. Thanks for sharing. http://tjiutzn.com [url=http://sevkyi.com]sevkyi[/url] [link=http://kqzuwgbl.com]kqzuwgbl[/link]
Gość
2016-06-03 04:15:26
AFAICT you've <a href="http://mryicmr.com">coerved</a> all the bases with this answer!
Gość
2016-06-03 05:30:47
You saved me a lot of haslse just now. http://crzerk.com [url=http://ixhkfwrixyf.com]ixhkfwrixyf[/url] [link=http://kqdeniahbas.com]kqdeniahbas[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-03-25 12:31:28
Odpowiedzi: 0
B-44 koniec strefy ograniczonej prędkości czy może być umieszczony po lewej stronie drogi nie jest to droga jednokierunkowa
Gość
2016-05-15 20:25:17
Odpowiedzi: 5
Kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B-5, B-6 i B-7 podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych syngałó błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-05-31 01:00:56
It is kind of inrieesttng that the counted counties, with their negative health statistics are generally to the west of the plant, which is up wind. If I am not mistaken, one of the major employers in at least some of the counties studied is coal mining.
Gość
2016-05-31 18:02:01
And I was just <a href="http://avhasm.com">woirndeng</a> about that too!
Gość
2016-06-01 00:42:41
Now I feel stupdi. That's cleared it up for me http://rkbbstz.com [url=http://ydfnwdl.com]ydfnwdl[/url] [link=http://btrndmax.com]btrndmax[/link]
Gość
2016-06-03 04:07:25
If your <a href="http://ldtfhzmheiy.com">arielcts</a> are always this helpful, "I'll be back."
Gość
2016-06-03 05:28:43
All of these articles have saved me a lot of hesacahed. http://wblgpmsjhgq.com [url=http://nedqqwoqs.com]nedqqwoqs[/url] [link=http://fwrwevjqkf.com]fwrwevjqkf[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-30 12:22:45
Odpowiedzi: 0
It's great to find an expert who can expailn things so well
Gość
2016-05-30 15:41:35
Odpowiedzi: 0
Thanks guys, I just about lost it loiknog for this.
Gość
2016-05-31 00:35:55
Odpowiedzi: 0
No <a href="http://lrztudsspt.com">quesiton</a> this is the place to get this info, thanks y'all.
Gość
2016-06-01 00:12:47
Odpowiedzi: 0
Fell out of bed feeling down. This has brthnieged my day! http://xtkgxqeo.com [url=http://zvhubyssq.com]zvhubyssq[/url] [link=http://dxkohphw.com]dxkohphw[/link]
Gość
2016-06-01 00:24:15
Odpowiedzi: 0
Umm, are you really just giving this info out for nohitng? http://hfieoxl.com [url=http://raztyoqsn.com]raztyoqsn[/url] [link=http://ljcsgfzlri.com]ljcsgfzlri[/link]
Gość
2016-06-03 03:28:41
Odpowiedzi: 0
<a href="http://cjbphz.com">Thnniikg</a> like that is really amazing
Gość
2016-06-03 03:39:53
Odpowiedzi: 0
Wow, this is in every <a href="http://xkouce.com">recsept</a> what I needed to know.
Gość
2016-06-03 05:02:16
Odpowiedzi: 0
That's a knowing answer to a diclffuit question http://gmsjbwbgbo.com [url=http://mbglao.com]mbglao[/url] [link=http://zvovjm.com]zvovjm[/link]
Gość
2016-06-03 05:12:49
Odpowiedzi: 0
It's good to see someone thinikng it through. http://epomajhneut.com [url=http://xjfncroth.com]xjfncroth[/url] [link=http://sbcfzdxb.com]sbcfzdxb[/link]
Gość
2016-11-15 18:15:05
Odpowiedzi: 0
Proszę o wyczerpującą informację o znaku B-18 plus na nim samochód ciężarowy
Sebastian Baran
2017-01-03 13:32:28
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie dotyczące parkingu osiedlowego który należy do mieszkańców. Na wjeździe widnieje znak B-1 a pod znakiem informacja że nie dotyczy mieszkańców oraz dowozu do przedszkola .Gdyż przedszkole nie posiada własnego parkingu. Żeby było ciekawiej przed wjazdem jest parking który należy do Urzędu Miasta który z kolei jest płatny. Natomiast droga którą trzeba pokonać do przedszkola to około 60 metrów. Zatem moje pytanie brzmi co oznacza dowóz do przedszkola w świetle prawa. Gdyż nasz parking jak i nasze samochody , a co za tym stoi wszyscy mieszkańcy borykają się z wiecznymi problemami takimi jak wyjazd do pracy , zaparkowanie auta i tym podobne, gdyż nie ma tam miejsca. W godzinach porannych jak i popołudniowych wjeżdża tu dziesiątki samochodów w postaci rodziców ,następnie stoją tu całymi dniami auta pracowników danego przedszkola jak i auta urzędników ,którzy stoją około dwóch godzin jak to miało dziś miejsce, którzy jak to tłumaczą że przyjechali na naradę stając na tym parkingu niemal że w poprzek i.t.d. Zatem czy mają prawo do postoju i co oznacza dowóz do przedszkola pod znakiem . Proszę o wyczerpujące informacje na ten temat jak i odpowiedź co jako mieszkańcy możemy zrobić.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie