Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

Stan prawny: luty 2014r
Linki sponsorowane

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

§ 2. 1. Do ewidencji wpisuje się kierowcę, który kierując pojazdem silnikowym lub motorowerem, dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwanego dalej „naruszeniem”.

2. Wpisowi do ewidencji nie podlega kierowca niebędący obywatelem polskim i nieposiadający karty pobytu, chyba że dopuścił się naruszenia, za które może być orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

3. Do ewidencji wpisuje się naruszenia wraz z odpowiadającą im liczbą punktów, zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Jeżeli kierowca jednym czynem naruszył więcej niż jeden przepis ruchu drogowego, w ewidencji uwidacznia się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu odpowiednią liczbę punktów, z zastrzeżeniem ust. 5–9.

5. Jeżeli kierowca jednym czynem naruszył dwa lub więcej:

6. Przepis ust. 5 pkt 2 stosuje się odpoiednio w odniesieniu do naruszeń określonych w załączniku nr 1 kodem od E 01 do E 05, jeżeli zachowanie sprawcy stanowiło jeden czyn.

7. Jeżeli w związku z wyprzedzaniem tego samego pojazdu albo kolumny rowerów, wózków rowerowych lub kolumny pieszych kierowca dopuścił się naruszeń określonych w załączniku nr 1 kodami B 02, C 11 lub F 01 do F 09, do ewidencji wpisuje się to naruszenie, któremu przypisano największą liczbę punktów. Jeżeli dwu lub więcej naruszeniom przypisano taką samą liczbę punktów, wpisuje się to naruszenie, które ma mniejszy znacznik literowy i liczbowy.

8. W razie dopuszczenia się przez kierowcę przestępstwa drogowego, określonego w załączniku nr 1 kodem A 01, naruszeniu, które stanowiło znamię przestępstwa, punktów nie przypisuje się.

9. Punkty za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, określone w załączniku nr 1 kodami A 02 lub A 06, przypisuje się wówczas, gdy przyczyną zagrożenia było naruszenie niewyszczególnione w tym załączniku albo gdy przewidziana dla niego liczba punktów jest nie większa niż 6. Jeżeli przyczyną zagrożenia było naruszenie, za które przewidziana liczba punktów wynosi więcej niż 6, przypisuje się punkty wyłącznie za to naruszenie.

§ 3. 1. Ewidencję prowadzi komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych.

2. W odniesieniu do kierowców będących obywatelami polskimi niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierowców, o których mowa w § 2 ust. 2, ewidencję prowadzi Komendant Główny Policji.

§ 4. 1. Wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym: wyrokiem sądu, postanowieniem sądu o warunkowym umorzeniu postępowania, mandatem karnym albo orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym.

2. Przed wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, do ewidencji wprowadza się, niezwłocznie po ujawnieniu naruszenia, wpis tymczasowy. Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia tym rozstrzygnięciem.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio wobec osoby podlegającej ewidencji, która w chwili dopuszczenia się naruszenia nie ukończyła 17 lat, jeżeli czyn podlega postępowaniu przed sądem rodzinnym.

4. Wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym po stwierdzeniu naruszenia rozstrzygnięciem, o którym mowa w ust. 1.

5. Organ wydający prawomocne rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1, z wyłączeniem mandatu karnego, niezwłocznie przekazuje informację do jednostki organizacyjnej Policji, która skierowała sprawę do rozpatrzenia przez ten organ. Informację sporządza się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Sąd może przekazać informację w formie odpisu wyroku.

6. Jeżeli sprawę do rozpatrzenia skierował podmiot inny niż Policja, informację lub odpis wyroku, o których mowa w ust. 5, przekazuje się niezwłocznie do komendanta powiatowego lub miejskiego albo komendanta rejonowego Policji, właściwego ze względu na miejsce popełnienia naruszenia.

7. Policjant, który zastosował postępowanie mandatowe lub prowadzi postępowanie w sprawie o naruszenie, niezwłocznie rejestruje nałożenie mandatu lub prowadzenie tych czynności na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

8. Wpisu do ewidencji dokonuje policjant lub pracownik jednostki Policji właściwej ze względu na miejsce popełnienia naruszenia, a jeżeli nie można ustalić tego miejsca – właściwej ze względu na miejsce ujawnienia naruszenia.

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się, jeżeli przekazano sprawę do innej jednostki organizacyjnej Policji, w której, po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, na sprawcę naruszenia nałożono prawomocny mandat karny. W takim przypadku wpisu do ewidencji dokonuje policjant lub pracownik tej jednostki.

10. Podmioty inne niż Policja niezwłocznie przekazują informację o nałożeniu mandatu karnego lub prowadzeniu postępowania w sprawie o naruszenie do komendanta powiatowego lub miejskiego albo komendanta rejonowego Policji, właściwego ze względu na miejsce popełnienia naruszenia. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

11. Przepisów ust. 7 i 10 nie stosuje się do naruszeń, o których mowa w art. 129g ust. 1 ustawy, o ile informacje o nich są przekazywane przez Inspekcję Transportu Drogowego Komendantowi Głównemu Policji w sposób określony w ust. 13.

12. Jeżeli w sprawie o naruszenie podmiot inny niż Policja nałożył mandat karny zaoczny, informację o tym naruszeniu przekazuje się niezwłocznie po stwierdzeniu prawomocności tego rozstrzygnięcia.

13. Informacje, o których mowa w ust. 5, 6 i 10, mogą być przekazane na informatycznym nośniku danych lub w drodze teletransmisji, w miarę możliwości technicznych.

§ 5. 1. Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji wpis tymczasowy, o którym mowa w § 4 ust. 2, jeżeli w postępowaniu w sprawie o naruszenie prowadzonym przez właściwy organ:

2. Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji wpis ostateczny, jeżeli nastąpiło zatarcie ukarania (skazania) lub osoba wpisana do ewidencji zmarła.

3. Organ wydający postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania powiadamia o tym fakcie jednostkę organizacyjną Policji, o której mowa w § 4 ust. 8.

§ 6. 1. Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji punkty przypisane na podstawie wpisu ostatecznego:

2. Starosta niezwłocznie informuje komendanta wojewódzkiego Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, na formularzach, których wzory są określone odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia, oraz o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego na podstawie art. 140 ust. 1 pkt 2 i 4 lit. a ustawy, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie występuje się w stosunku do osoby:

4. W przypadku kierowców będących obywatelami polskimi niemających miejsca stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje komendant wojewódzki Policji według właściwości wynikającej z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.4)).

5. W przypadku uzyskania przez kierowcę, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nowego prawa jazdy, starosta niezwłocznie przekazuje pisemną informację o zaistnieniu tego faktu właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji.

§ 8. 1. Szkolenie, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy, organizuje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego według programu, który jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego potwierdza odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 1, wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie. Kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez kierowcę dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego niezwłocznie przesyła komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy.

3. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

4. Kierowcy wpisanemu do ewidencji po przedstawieniu przez niego zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania ewidencjonowanego komendant wojewódzki Policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.

6. Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24.

7. Kierowca może uczestniczyć w szkoleniu nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

§ 9. Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji, ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne.

§ 10. 1. Informacja o wpisach w ewidencji udzielana jest przez Policję:

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, informacji udziela się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych.

3. Informacji, o której mowa w ust. 1, udziela właściwy miejscowo organ Policji.

§ 11. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 9, oraz wzór informacji, o której mowa w § 10 ust. 1, jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

§ 12. Naruszeniom popełnionym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przypisuje się punkty w liczbie przewidzianej w dniu ich popełnienia.

§ 13. 1. Wzory formularzy wydane na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być używane do czasu wyczerpania ich nakładu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Warunkiem dalszego używania formularzy, których wzory określono w załącznikach nr 2–6, 8 i 9 do rozporządzenia, o którym mowa w § 14, jest dokonanie w ich treści niezbędnej korekty:

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1998, z 2003 r. Nr 35, poz. 311, z 2009 r. Nr 117, poz. 987 oraz z 2010 r. Nr 259, poz. 1773).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Jerzy
2013-02-23 20:55:35
Odpowiedzi: 4
Czy to prawda że podczas jednej kontroli nie można dostać więcej punktów niż 10 za kilka wykroczeń. Idzie o zakład ze świeżo upieczonym kierowcą a raczej kierowniczką która twierdzi że od 2013 roku tak jest.
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 13:03:23
Now I know who the brainy one is, I'll keep loiokng for your posts.
Gość
2016-06-01 00:13:30
Wow, this is in every recpset what I needed to know. http://gtrfxt.com [url=http://bufkqvi.com]bufkqvi[/url] [link=http://zjeemwf.com]zjeemwf[/link]
Gość
2016-06-03 03:28:49
What I find so <a href="http://wxnfmhyviv.com">inietesrtng</a> is you could never find this anywhere else.
Gość
2016-06-03 05:02:53
Super exctied to see more of this kind of stuff online. http://ezkwnho.com [url=http://edtpwltktsn.com]edtpwltktsn[/url] [link=http://muwfktqx.com]muwfktqx[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-16 07:47:24
Odpowiedzi: 4
1.Funny ust Scandal avi.exeCompletely Removing funny ust scandal avi.exe virus wihotut any antivirus from your computer(hard disk ) just installing fresh copy of windows. This is done by jitender kumar , MIET engineering college meerut, meerut , UP ,For any problem regarding this virus contact me on my e mail idE-mail ID: Jitender kumarMCA(master in computer application)(student of computer science)MIET engineering college, meerutUP, INDIA1. install a fresh copy of window by formatting any drive2. do not open any drive before removing virus from your system3. make a restore point and check whether a folder options shows hidden files or not mark tick on show hidden files and folders4. unmark the option hide protected operating system files( recommended )5. after applying this options check one more time that they are applied or not they must be applied shows virus is not corrupted your windows6. search autorun file from all drives and delete them by marking on more advance options (search hidden files and folders,search system folders, search subfolders)7. after deleting these files right click on each drive and check there is autorun option or not it shows virus in your drive now restart your system the autorun option will be not there in right click on drives8. now open drive and delete virus like funny ust scandal, smss.exe,xmss.exe9. now again check the folder option selected option must be applied if they are not applied or it does not show hidden files and folders it means you did any mistake and virus corrupt your windows, now restore your system and repeate from step 4.
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 12:56:57
A good many vaellbuas you've given me.
Gość
2016-06-01 00:13:45
Good point. I hadn't thuhgot about it quite that way. :) http://qvnoudz.com [url=http://viotwkoorxr.com]viotwkoorxr[/url] [link=http://dyvkbtvkkl.com]dyvkbtvkkl[/link]
Gość
2016-06-03 03:28:44
Thanks alot - your answer solved all my problems after several days <a href="http://jaiciea.com">stniuglgrg</a>
Gość
2016-06-03 05:02:47
Thanks for coiirtbutnng. It's helped me understand the issues. http://sfljhvyphqq.com [url=http://mwdazpmnt.com]mwdazpmnt[/url] [link=http://hsngtro.com]hsngtro[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-18 09:03:23
Odpowiedzi: 0
ahahhahaha! very funny virus..tatanga tangang virus to!!if you want to <a href="http://ahxeyznt.com">colemetply</a> remove a FUNNY UST SCANDAL AVI.EXE,first disable or uninstall your anti virus software,coz once the anti virus software detect the virus/worm/trojan from your computer it will automatically move the detected viruses to the virus vault,specially the AVG anti virus,and this will cause stop allowing you to open your C:/ or D:/ drive (the c:\ or d:\ application cannot be run in Win32 mode)then compress/zip your important file/document/program/application etc..into a folder and upload to any file hosting site..thenFORMAT your C or D driveDELETE all the partitionthen Create a new partitionINSTALL a fresh copy of windows O/S..hahahahhaha!! done!! tama ba ako kabayan?? nyahahhahah!!!
Gość
2015-06-20 13:03:21
Odpowiedzi: 4
helloplz help mea virus name funny scandal have been camed in my cuptomer and i have antivirus named avg 7.5 versionit have find the virus and hve deleted also 4m the help of anti virus and my coputer is working 90% okbt the proble is tht after removing virus it is affectedlike same only nt showing hidden files and foldderscn u help to how to remove this virus fullyplzzzzzzzzzz help soon and proper steps http://egdnyjhfkf.com [url=http://psuhjnfou.com]psuhjnfou[/url] [link=http://ruvttq.com]ruvttq[/link]
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 13:13:38
You've really helped me untresdand the issues. Thanks.
Gość
2016-06-01 00:13:39
Dude, right on there brhoetr. http://kxxpdjahxb.com [url=http://eopbthtpm.com]eopbthtpm[/url] [link=http://myplae.com]myplae[/link]
Gość
2016-06-03 03:28:53
Pleasing you should think of <a href="http://rmldvgnb.com">soiemhtng</a> like that
Gość
2016-06-03 05:03:01
Until I found this I thhuogt I'd have to spend the day inside. http://kjenkpx.com [url=http://lrvlxbdcnw.com]lrvlxbdcnw[/url] [link=http://auorayq.com]auorayq[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-20 19:09:12
Odpowiedzi: 5
Hi Philippe, you're welcome. We<a href="http://pajhgsbso.com"> ideend</a> made some additions to your blocks (we call them value objects). We added rights (typically towards the client), information (usually from the client) and other for opening the floor to other value objects. I'll send you more info and the related icons by mail and post some more on this blog later on.
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-05-30 16:09:29
A wonderful job. Super helpful infnomatiro.
Gość
2016-05-31 00:36:23
I thank you humbly for <a href="http://xxhpalvunj.com">shranig</a> your wisdom JJWY
Gość
2016-06-01 00:24:47
You Sir/Madam are the enemy of confusion evhyeweerr! http://gtkhol.com [url=http://zlxwyzuecjq.com]zlxwyzuecjq[/url] [link=http://oqgdewfjvvf.com]oqgdewfjvvf[/link]
Gość
2016-06-03 03:40:24
Call me wind because I am <a href="http://zrsfexluxp.com">abletusoly</a> blown away.
Gość
2016-06-03 05:13:12
Always refesrhing to hear a rational answer. http://pvbuye.com [url=http://nqtemvxxbx.com]nqtemvxxbx[/url] [link=http://khjqmzim.com]khjqmzim[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-29 11:03:03
Odpowiedzi: 0
Przechodziłem przez jednię w miejscu niedozwolonym poza przejściem dla pieszych za co policja wystawiła mi mandat karny na 50 zł i wpisano mi punkty karne. W czasie przechodzenia nie kierowałem pojazdem. Na jakiej podstawie prawnej ukaroano mnie punktami bo Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego nic nie mówi o punkatach karnych dla pieszych. Proszę o opinie w tej sprawie.
Gość
2015-07-02 10:05:48
Odpowiedzi: 0
Proszę o jednoznaczną odpowiedź. Jeśli kierowca po zabraniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h zostaje zatrzymany na parkingu w samochodzie z wyłączonym silnikiem i dostaje mandat za brak prawa jazdy i jazdę bez uprawnień. Na jaki czas zostaje przedłużona kara? Policjanci wypisujący mandat nie byli w stanie udzielić odp.czy będzie to 3 m-ce plus kolejne 3 m-ce, czy będzie to 3 m-ce plus kolejne 6 m-cy? co znaczy do 6 m-cy? Czy wobec tego może być np 4 m-ce?
Gość
2016-01-20 00:13:21
Odpowiedzi: 5
Jakie są konsekwencje za jazdę bez uprawnień?
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-05-30 15:40:17
I could watch Schi'dlerns List and still be happy after reading this.
Gość
2016-05-31 00:33:18
<a href="http://gofguvc.com">Apiecriatpon</a> for this information is over 9000-thank you!
Gość
2016-06-01 00:21:40
Your website has to be the elcetronic Swiss army knife for this topic. http://djfjbscx.com [url=http://aizrynbwivc.com]aizrynbwivc[/url] [link=http://taqvakmrr.com]taqvakmrr[/link]
Gość
2016-06-03 03:37:05
I cannot tell a lie, that really <a href="http://ckpqvbci.com">hepeld.</a>
Gość
2016-06-03 05:10:31
Now we know who the sesibnle one is here. Great post! http://unamuksq.com [url=http://hximtvfirei.com]hximtvfirei[/url] [link=http://owusan.com]owusan[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-30 13:29:31
Odpowiedzi: 0
I watend to spend a minute to thank you for this.
Gość
2016-06-01 00:13:49
Odpowiedzi: 0
I was so confused about what to buy, but this makes it undalstandebre. http://fybjwijkt.com [url=http://ekzzdsjkha.com]ekzzdsjkha[/url] [link=http://hwcocfkk.com]hwcocfkk[/link]
Gość
2016-06-03 03:29:02
Odpowiedzi: 0
Wow! Great to find a post with such a clear <a href="http://myzmcwjjtak.com">mesagse!</a>
Gość
2016-06-03 05:03:11
Odpowiedzi: 0
I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it's free? Awomese! http://iqddeihvl.com [url=http://rwkixm.com]rwkixm[/url] [link=http://rabyje.com]rabyje[/link]
Gość
2016-12-08 18:35:34
Odpowiedzi: 0
mam pytanie czy zdane teorie w word czy musze miec praktyczny egzamin bez kursu oraz ukonczone 36lat a jazde znam posiadam skuter 7lat czy musze mieć egzamin czy moga mi uznac
opasexul
2017-01-12 12:30:23
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
exixgohiliq
2017-01-12 12:45:25
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
ikeiloycuct
2017-01-12 12:45:26
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
elogegis
2017-01-12 15:10:00
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
iwokoqobe
2017-01-12 15:25:19
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
ujitagi
2017-01-13 13:45:42
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
agnihonoui
2017-01-13 14:00:08
Odpowiedzi: 0
http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie