Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: marzec 2015r.

POJAZDY

Rozdział 3 - Badania techniczne pojazdów

Art. 81.

1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.

2. Badania techniczne dzieli się na badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi.

3. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Badaniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega:

5. Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem ust. 6 – 10.

6. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki osobowej, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanegodo zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki "SAM", pojazdu asilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym.

7. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

8. Przepisy ust. 6 i 7 dotyczą również pojazdów, o których mowa w ust. 6 i 7, zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą. W tym przypadku za dzień pierwszej rejestracji, o której mowa w ust. 6 i 7, przyjmuje się dzień pierwszej rejestracji za granicą.

9. Okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza się przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy.

10. Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym. W przypadku pojazdu zabytkowego, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego podlega on corocznym badaniom technicznym.

11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3–5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:

12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.

13. W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a.

14. Termin ważności badania technicznego pojazdu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. b, uznaje się, o ile nie jest dłuższy niż termin ważności badania technicznego ustalany na podstawie ust. 5 – 10.

15. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzenia badań technicznych oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych badaniach, uwzględniając w szczególności zakres warunków technicznych pojazdów podlegających badaniu.

16. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania z pojazdów zabytkowych oraz zakres warunków technicznych tych pojazdów podlegających badaniu, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzania badań zgodności tych pojazdów z warunkami technicznymi, wzory dokumentów związanych z tymi badaniami.

Art. 82.

1. Organ dokonujący rejestracji pojazdu wpisuje do dowodu rejestracyjnego termin badania technicznego pojazdu.

2. Jeżeli pojazd jest zarejestrowany, kolejny termin badania technicznego wpisuje do dowodu rejestracyjnego uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania i po uiszczeniu przez właściciela pojazdu opłaty ewidencyjnej.

Art. 83.

1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu, w:

1a. Badanie techniczne w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji kontroli pojazdów.

2. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

3. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

4. Poświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

Art. 83a.

1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

2. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w art. 83 ust. 2, w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych powiatów, jest on obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.

3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

4. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że:

5. Oświadczenie powinno również zawierać:

<5a. Minister właściwy do spraw transportu określi wzór wniosku o zmianę danych zawartych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz wzór wniosku o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.>

6. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów umieszcza się dane przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 3, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby.

7. Starosta może wyrazić zgodę na umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu przez stację kontroli pojazdów.

Dodany ust. 5a w art. 83a wejdzie w życie z dn. 25.12.2014 r . (Dz. U. z 2014 r . poz. 822).

Art. 83b.

1. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta.

2. W ramach wykonywanego nadzoru starosta:

3. Starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, czynności kontrolne Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.

4. (uchylony).

Art. 83c.

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 84.

1. Badanie techniczne pojazdów wykonuje zatrudniony w stacji kontroli pojazdów uprawniony diagnosta.

2. Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny.

2a. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza za opłatą komisja powołana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

2b. Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, o których mowa w ust. 2, rozumie się:

2c. Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 2, jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

2d. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2c, następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.

2e. Do okresu praktyki, o którym mowa w ust. 2b pkt 1 i 3, wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1.

3. Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 83 ust. 6, stwierdzono:

4. W przypadku cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.

Art. 84a.

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu uwzględni w szczególności warunki techniczne pojazdów podlegających badaniu, konieczność zapewnienia odpowiednich kwalifikacji diagnostów wykonujących badanie oraz koszty wykonywania badań.

Art. 85.

1. Tramwaj i trolejbus podlegają odrębnym badaniom technicznym.

2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki, terminy i sposób przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostki wykonujące te badania, uwzględniając w szczególności:

Art. 86.

1. Do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Służby Celnej, których dotyczą warunki i tryb rejestracji określone w art. 73 ust. 3 oraz w art. 76 ust. 4 pkt 1 oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b, a także do pojazdów Państwowej Straży Pożarnej, mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1, z wyłączeniem wymogu posiadania zezwolenia starosty, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b.

2. Badania techniczne pojazdów służb, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:

3. Upoważnione do przeprowadzania badań technicznych komórki organizacyjne lub stacje kontroli, o których mowa w ust. 2 pkt 1, posiadają uprawnienia stacji kontroli pojazdów wyłącznie w odniesieniu do pojazdów służb, o których mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Biura Ochrony Rządu i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, uwzględniając specyfikę wynikającą z przeznaczenia pojazdów służb, o których mowa w ust. 1, określą, w drodze rozporządzenia:

Gość
2013-09-12 15:35:37
Odpowiedzi: 0
Zainstalowałem w samochodzie instalację gazową i chcę wyjechać za granicę(Niemcy, Szwajcaria). Przed wyjazdem nie zdążę już wbić do dowodu adnotację co do gazu. Z tego co czytałem gdzieś na stronach to mam 30 dni na to. Czy to prawda? Mój okres pobytu nie przekroczy 30 dni od dnia założenia instalacji. Ale czy ten okres obowiązuje również za granicą. Czy nie będę miał z tego tytułu jakichś nieprzyjemności za granicą? Bardzo proszę o jakieś wskazówki?
Gość
2013-10-08 14:05:54
Odpowiedzi: 0
Witam, w październiku wyjeżdżam swoim autem za granicę (Węgry), na 11-12 m-cy. W marcu mam termin przeglądu technicznego. Czy muszę przyjeżdżać z tego powodu do Polski? czy mogę takiego przeglądu dokonać na Węgrzech lub np.Słowacji..
A może taki przegląd zagraniczny nie liczy się w PL ale liczy się za granicami PL? wówczas przy okazji powrotu do PL mogłabym podjechać na pierwszy polski punkt kontroli pojazdów i dobić pieczątkę, a wcześniej poza granicami PL posługiwać się dowodem przeglądu zagranicznego..? czy to jest realne?
Bardzo proszę o odpowiedź.
Gość
2014-01-08 16:55:06
Odpowiedzi: 1
Przebywam zagranicą i kończy mi się ważność badań technicznych samochodu. Czy można wykonać badania techniczne zagranica w jednym z krajów Unii (Włochy) i czy te badania będą ważne po powrocie do kraju Pojazd wg. polskich wymogów powinien mieć wykonywane badania co 12 miesięcy. We Włoszech badania techniczne ważne są 24 miesiące.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-02-12 19:49:54
Nie Mozesz
Dodaj odpowiedź
stiv
2014-01-20 12:30:45
Odpowiedzi: 2
czy moge zrobic przeglad techniczny w Polsce gdy auto zarejestrowane jest w Holandii
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-01-24 15:27:23
Nie możesz.
MarcinRS3
2015-01-11 03:44:42
Mam samochód na Austriackich tablicach. Pytanie czy mogę zrobić przegląd techniczny w Polsce?
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-02-21 21:05:25
Odpowiedzi: 0
gdzie moge w internecie sprawdzic termin badania technicznego jest taka strona/
Mr John
2014-03-08 22:11:54
Odpowiedzi: 0
Witam Mam pytanie, a więc zabrano mi dowód rejestracyjny przez policję za pękniętą lampę,zrobiłem dodatkowe badanie techniczne ale jeszcze nie odebrałem dowodu Czy mogę jeździć bez DR ale z Dodatkowym badaniem przeprowadzonym pomyślnie ?
Gość
2014-03-08 23:26:39
Odpowiedzi: 0
Nie, z tym dokumentem do wydziału transportu lub starostwa po dowód, w innym przypadku w razie kontroli 50zł za brak dokumentu.
Marian
2014-03-11 16:10:42
Odpowiedzi: 1
samochód Fiat 125 2 lata temu sprzedałem jest w moim garazu kupcy nie uzywają czekają gdy osiągnie 30 lat . pyt.czy muszę co roku jechać do przeglądu technicznego.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-12-11 13:17:29
Przecież, to już nie Pana samochód ! Wg mnie jest to tylko problem obecnego właściciela ! Za korzystanie z garażu powinny by profity ! Poza tym nie wyobrażam sobie takiego czasu bez używania samochodu ! Dlaczego ? Auto nie rusza się - jest to bardzo złe dla opon, nie mówiąc już o innych rzeczach (paliwo) . . . Nie jestem znawcą ani mechanikiem :)
Dodaj odpowiedź
halina
2014-03-25 09:15:17
Odpowiedzi: 0
gdzie mogę przeprowadzić kontrole coroczna samochodu zarejestrowanego we francji (jestem obywatelem francuskim)
Gość
2014-03-27 05:15:49
Odpowiedzi: 0
Pracuję za granicą. Wkrótce kończy mi się przegląd. Ostatni raz w Polsce byłem 2 miesiące temu. Niestety pobyt przedłużył się z przyczyn ode mnie niezależnych. Kolejny wyjazd do kraju zaplanowany mam tydzień po terminie badań technicznych. Jak bezpiecznie dostać się do kraju, aby nie mieć kłopotów z brakiem badań?
dariusz
2014-04-09 15:42:46
Odpowiedzi: 2
Prosze o podanie przepisu prawnego odnosnie ustalenia normy zuzyciapaliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowyci
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-04-15 13:22:46
określane są w normach unijnych (dyrektywach)(EURO 1 do 6) do których dostosowuje się producent i określa je w homologacji
Gość
2014-04-15 13:27:49
poprawka: Źle odczytałem pytanie - to się tyczy odnośnie spalin - norm co do zużycia paliwa nie ma - określa je zakład, pracodawca, organ nadzorujący, urząd skarbowy itd. wg własnego uznania
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-04-15 20:20:09
Odpowiedzi: 0
kupiłam dziś samochód w niemczech i mam wazny niemiecki przeglad, czy musze robić kolejny w PL przed zarejestrowaniem czy ten co mam jest ważny?
Gość
2014-04-20 15:30:26
Odpowiedzi: 0
Ja również jak moja poprzedniczka kupiłem sprowadzane auto z zagranicy z tablicami rejestracyjnymi. Auto zostało wyrejestrowane we Francji ok 4 miesiące temu a przegląd zagraniczny jest ważny do lipca 2015r. Czy muszę robić przegląd w PL przed rejestrowaniem czy mogę jeździć na zagranicznym przeglądzie?
piotr
2014-05-18 20:19:35
Odpowiedzi: 1
kupiłem samochód i zauważyłem że jest podrobione badanie techniczne co mam z tym zrobić?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-05-22 14:20:16
Zgłosić na policję i do WK.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-05-26 08:47:31
Odpowiedzi: 1
Czy pojazd z kraju trzeciego (nie UE i Shengen) musi mieć jakiś dokument badań technicznych przy wjeździe do Polski? Czy można ze wschodu wjechać pojazdem z kraju nie posiadającego w prawie nawet sformułowań badania techniczne? Liczę na odpowiedź
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-12-11 13:21:56
Masakra ! Przecież od stanu pojazdu zależy również nasza prędkość ! Proszę o tym pamiętać !
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-05-27 14:42:24
Odpowiedzi: 1
jęli badanie techniczne posiadam do 4 lipca to czy muszę zrobić kolejne 3 lipca czy 4 lipca? A w razie kontroli 4 lipca policja mogą mi coś zarzucić? CZy do tej 18-stej godziny jak stację są otwarte nie powinno być problemu, bo jeszcze zdąże np go zrobic. Prosze o odpowiedź
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-12-11 13:24:27
Najpóźniej można zrobić 4-tego ! Innymi słowy - uwaga w różnych przypadkach na wypadające święta :)
Dodaj odpowiedź
sylwia
2014-06-05 00:28:49
Odpowiedzi: 0
witam aktualnie przebywam poza granica kraju konczy mi sie przeglad czy musze wykonac go w polsce? czy moze przeglad z innego kraju unii europejskiej(mowa tutaj o holandii) jest tez wazny w polsce
Gość
2014-08-10 22:21:50
Odpowiedzi: 0
Witam wybierm się na węgry jednak dzisiaj Zorientowłem się że niem mam podbitego przeglądu w dowidzie z powodu braku miejsca lecz mam dokumet od diagnosry czy w takim wypadku ten dokument będzue ważny za granicą?
Gość
2014-12-18 23:43:13
Odpowiedzi: 1
Czy przegląd techniczny może być przeprowadzony bez naklejki na przedniej szybie z numerem rejestracyjnym ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-12-28 21:42:05
Nie - usterka tzw. istotna
Dodaj odpowiedź
Ula
2015-01-06 20:49:25
Odpowiedzi: 0
posiadam auto zakupione w Hiszpanii obecnie przebywam w Polsce i w marcu 2015 kończy się przegląd tego auta.Czy mogę w jakiejś stacji przeprowadzic przegląd na tablicach hiszpanskich?auto jest zarejestrowane w Hiszpanii na moje nazwisko .proszę o pomoc
Gość
2015-01-22 21:46:01
Odpowiedzi: 0
zgłosiłem się na pierwsze badania techniczne samochodu po 3 latach z 5-cio dniowym opóźnieniem [pierwsze badanie od nowości].i dostałem następny termin badania technicznego nie na 2 lata tylko na 1 rok czy diagnosta słusznie wyznaczył taki termin jeśli tak to dlaczego .pozdrawiam
Zbigniew
2015-01-31 11:38:50
Odpowiedzi: 1
Witam,mam pytanie do interpretacji art.81, p.6, czy pojazdy nowe, które od daty pierwsze rejestracji mają się zgłosić do SKP na badanie przed upływem trzech lat i o ile są sprawne, to otrzymują ważność na dwa lata, a gdy zgłoszą się po upływie trzech lat, to na jaki okres otrzymają ważność badań technicznych.
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-02-22 23:02:26
witam Sam mam auto zarejestrowane w Wielkopolsce a 3 ostatnie przeglady robilem w Warminsko-Mazurskim
Dodaj odpowiedź
piotr
2015-02-03 15:41:02
Odpowiedzi: 0
czy morzna zrobic badania techniczne pojazdu poza wojewodztwem zarejestrowanego samochodu
Gość
2015-02-22 23:00:02
Odpowiedzi: 0
Witam, Czy badanie techniczne okresowe w samochodzie osobowym moge zrobic w homologowanej (TUV RDW) stacji diagnostycznej na terenie innego kraju UE (tu Holandia)??? dziekuje za mozliwa odp
Gość
2015-03-05 22:58:38
Odpowiedzi: 0
Czy coroczne badanie techniczne samochodu osobowego zarejestrowanego w Polsce moge zrobic w Szwecji ? Czy bedzie w Polsce wazne ?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie