Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: marzec 2017r.

POJAZDY

Rozdział 3 - Badania techniczne pojazdów

Art. 81.

1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.

2. Badania techniczne dzieli się na badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi.

3. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Badaniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega:

5. Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem ust. 6 – 10.

6. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki osobowej, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanegodo zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki "SAM", pojazdu asilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym.

7. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

8. Przepisy ust. 6 i 7 dotyczą również pojazdów, o których mowa w ust. 6 i 7, zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą. W tym przypadku za dzień pierwszej rejestracji, o której mowa w ust. 6 i 7, przyjmuje się dzień pierwszej rejestracji za granicą.

9. Okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza się przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy.

10. Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym. W przypadku pojazdu zabytkowego, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego podlega on corocznym badaniom technicznym.

11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3–5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:

11a. Badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi podlega pojazd zabytkowy przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.

12a. Badanie techniczne pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową przeprowadza się po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, wystawionego przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela, ważnego przez okres 12 miesięcy od dnia wystawienia.

13. W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a.

14. Termin ważności badania technicznego pojazdu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. b, uznaje się, o ile nie jest dłuższy niż termin ważności badania technicznego ustalany na podstawie ust. 5 – 10.

15. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzenia badań technicznych oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych badaniach, uwzględniając w szczególności zakres warunków technicznych pojazdów podlegających badaniu.

16. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania z pojazdów zabytkowych oraz zakres warunków technicznych tych pojazdów podlegających badaniu, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzania badań zgodności tych pojazdów z warunkami technicznymi, wzory dokumentów związanych z tymi badaniami.

Art. 82.

1. Organ dokonujący rejestracji pojazdu wpisuje do dowodu rejestracyjnego termin badania technicznego pojazdu.

2. Jeżeli pojazd jest zarejestrowany, kolejny termin badania technicznego wpisuje do dowodu rejestracyjnego uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania i po uiszczeniu przez właściciela pojazdu opłaty ewidencyjnej.

Art. 83.

1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu, w:

1a. Badanie techniczne w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji kontroli pojazdów.

2. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

3. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

4. Poświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

Art. 83a.

1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

2. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w art. 83 ust. 2, w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych powiatów, jest on obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.

3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

4. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że:

5. Oświadczenie powinno również zawierać:

<5a. Minister właściwy do spraw transportu określi wzór wniosku o zmianę danych zawartych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz wzór wniosku o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.>

6. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów umieszcza się dane przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 3, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby.

7. Starosta może wyrazić zgodę na umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu przez stację kontroli pojazdów.

Dodany ust. 5a w art. 83a wejdzie w życie z dn. 25.12.2014 r . (Dz. U. z 2014 r . poz. 822).

Art. 83b.

1. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta.

2. W ramach wykonywanego nadzoru starosta:

3. Starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, czynności kontrolne Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.

4. (uchylony).

Art. 83c.

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 84.

1. Badanie techniczne pojazdów wykonuje zatrudniony w stacji kontroli pojazdów uprawniony diagnosta.

2. Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny.

2a. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza za opłatą komisja powołana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

2b. Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, o których mowa w ust. 2, rozumie się:

2c. Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 2, jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

2d. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2c, następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.

2e. Do okresu praktyki, o którym mowa w ust. 2b pkt 1 i 3, wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1.

3. Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 83 ust. 6, stwierdzono:

4. W przypadku cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.

Art. 84a.

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu uwzględni w szczególności warunki techniczne pojazdów podlegających badaniu, konieczność zapewnienia odpowiednich kwalifikacji diagnostów wykonujących badanie oraz koszty wykonywania badań.

Art. 85.

1. Tramwaj i trolejbus podlegają odrębnym badaniom technicznym.

2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki, terminy i sposób przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostki wykonujące te badania, uwzględniając w szczególności:

Art. 86.

1. Do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Służby Celnej, których dotyczą warunki i tryb rejestracji określone w art. 73 ust. 3 oraz w art. 76 ust. 4 pkt 1 oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b, a także do pojazdów Państwowej Straży Pożarnej, mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1, z wyłączeniem wymogu posiadania zezwolenia starosty, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b.

2. Badania techniczne pojazdów służb, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:

3. Upoważnione do przeprowadzania badań technicznych komórki organizacyjne lub stacje kontroli, o których mowa w ust. 2 pkt 1, posiadają uprawnienia stacji kontroli pojazdów wyłącznie w odniesieniu do pojazdów służb, o których mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Biura Ochrony Rządu i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, uwzględniając specyfikę wynikającą z przeznaczenia pojazdów służb, o których mowa w ust. 1, określą, w drodze rozporządzenia:

Gość
2015-02-22 23:00:02
Odpowiedzi: 0
Witam, Czy badanie techniczne okresowe w samochodzie osobowym moge zrobic w homologowanej (TUV RDW) stacji diagnostycznej na terenie innego kraju UE (tu Holandia)??? dziekuje za mozliwa odp
Gość
2015-03-05 22:58:38
Odpowiedzi: 0
Czy coroczne badanie techniczne samochodu osobowego zarejestrowanego w Polsce moge zrobic w Szwecji ? Czy bedzie w Polsce wazne ?
Gość
2015-04-27 22:06:11
Odpowiedzi: 0
Kupiłem w salonie samochód demonstracyjny w marcu 2015 r.Pierwsza rejestracja przez salon była w styczniu 2015. Po dokonaniu rejestracji w moim Wydziale komunikacji wydano mi dowód rejestracyjny z terminem badania technicznego na styczeń 2016 (dziesięć miesięcy). Czy to jest prawidłowe?
kris
2015-05-13 09:12:29
Odpowiedzi: 0
przyjechałem samochodem z Anglii. Moje badania MOT kończą się 25 maja czy mogę je przedłużyć w Polsce. Gdzie
Gość
2015-06-01 17:20:29
Odpowiedzi: 0
Witam,pracuję za granicą,w lipcu muszę zrobić przegląd mojego auta(polska rejestracja),a w dow.rej.nie ma już miejsca.Mam możliwość pobytu w Polsce 2-3 razy w roku na 4-5 dni. Co powinnam zrobić? Pozdrawiam
Gość
2015-06-11 15:52:29
Odpowiedzi: 0
Witam! Mieszkam i pracę tymczasowo we Włoszech.Jestem na polskich tablicach rejestracyjnych.Co roku zjeżdżam do Polski,aby zrobić przęgląd samochodu,tzw, badania techniczne.W tym roku nie bardzo mogę zjechać,ze względu na podjęcie pracy (od 2-ch lat nie mam pracy) Nie mam środków na podróż.Czy mogę zrobić na terenie Włoch badania techniczne tzw."Revisione". Czy prawo polskie w tej kwesti się zmieniło? Będę wdzięczna za odpowiedź i podpowiedź.Z poważaniem Danuta Bargieł
Gość
2015-11-01 20:23:11
Odpowiedzi: 0
witam mam samochód zarejestrowany we włoszech kończy się przegląd techniczny. Czy mogę go zrobić w Polsce?
Gość
2015-11-06 21:15:36
Odpowiedzi: 0
Miałem zrobiony przegląd i nie przeszedł przeglądu i pojechałem drugi ras i musiałem zapłacić drugi ras za pszeglond i pytam czy to jest zgodne z prawem byłem w 14 dzień roboczy
Krzysztof
2016-01-12 12:39:02
Odpowiedzi: 0
Witam Pozyczlem auto od kolegi ze Szweji przebywajac w Polsce skonczyl sie Przeglad Techniczny samochodu cz moge zrobic przeglad w Polsce Pozdrawiam
jan.
2016-02-01 21:09:51
Odpowiedzi: 0
Jak powinna wyglądać opłata za przegląd techniczny samochodu osobowego będącego taxi.Czy opłata za przegląd jako taxi winna być uiszczana w momęcje pierwszej rejestracji na taxi czy przy każdym kolejnym przeglądzie i jaki przepis to reguluje.Praktyka jest taka że jedne stacje kontroli biorą jednorazowo a inne za każdym razem.Z poważaniem Jan.
marcinort
2016-03-06 17:36:09
Odpowiedzi: 1
Miałem badanie techniczne 3 lata od 1szej rejestracji ale następne podbito mi nie na 2 lata a na rok. Diagnosta powiedział że liczy sie rocznik samochodu a samochód 2012 natomiast 1sza rejestracja w 2013. Czy ma rację?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-03-15 16:37:17
Nie miał racji. Liczy się data rejestracji a nie rok produkcji.
Dodaj odpowiedź
Damian
2016-03-22 13:23:38
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie posiadam samochod ktory jest uzywany jako taxi osobowe juz od roku czy diagnosta mial prawo po raz kolejny ( byl to drugi przeglad auta po roku) pobrac oplate za przeglad taxi tj 42 zł. Gdyz z tego co mi wiadomo jest to oplata jednorazowa pobierana przy pierwszym przegladziepo dostosowaniu samochodu do wymogow taxi??? Z gory dziekujeza odpowiedz
Gość
2016-03-27 19:18:03
Odpowiedzi: 0
Czy jest mozliwe legalnie przeprowadzic badanie techniczne auta na polskich tablicach poza terytorium RP ?
Gość
2016-04-09 11:37:45
Odpowiedzi: 0
posiadam auto za granica (UE) na polskich rejestracjach.moge zrobic przeglad techniczny W KRAJU W KTORYM PRZEBYWAM??jezdze tylko na terenie za granica,dziekuje za odpoeiedz,ania
Ksawery
2016-04-21 10:47:47
Odpowiedzi: 1
Czy otarte nadkole i drzwi auta załatwiłem sobie sam w bramie .diagnosta odmówił podbicia dowodu lakiernik wolny w maju czy miał prawo?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-31 01:05:57
Grazi for maknig it nice and EZ.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-13 17:37:16
Odpowiedzi: 0
Syn ma wyjechać na wycieczkę szkolną autobusem, który jest własnością biura podróży. Rodzice nie chcieli przeglądu technicznego przed wyjazdem, oprócz mnie. Koszt tego przeglądu, które jak rozumiem jest bezpłatne, a pieniądze trafiają do biura to 216 zł czyli 4,80 na 45 dzieci biorących udział. Więc sama musiałabym pokryć całość. I tu moje pytanie czy policja może podjechać pod szkołę w celu dokonania kontroli pojazdu czy chociażby sprawdzeniu stanu trzeźwości kierowcy? Nie rozumiem tylko jednego, rodzice ocenili, że 4,80 to za dużo aby być spokojnym o bezpieczeństwo własnych dzieci. Mam dwa wyjścia, albo zapłacić całość, albo nie puścić syna na wycieczkę. Czy może jest jeszcze jakieś wyjście?
Gość
2016-07-25 15:15:51
Odpowiedzi: 0
oddając pojazd na badanie techniczne diagnosta je przeprowadził nie sprawdzając daty kolejnego badania.Auto jest po pierwszym badaniu od nowości(po 3 latach)i następne badanie powinno być przeprowadzone po kolejnych dwóch.Diagnosta badanie przeprowadził i skasował pieniądze.Czy istnieje forma korekty i zwrotu poniesionych kosztów?w moim przypadku stacja odmówiła zwrotu.
Gość
2016-07-31 15:03:55
Odpowiedzi: 1
czy pojazd ciężarowy w którym nie działają lusterka można prowadzić egzaminy c e? Tak jest w WORDzie w Toruniu
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-08-01 15:08:42
Wszystko w pojeździe musi być sprawne
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-08-18 17:09:41
Odpowiedzi: 1
Czy przegląd zrobiony w innym kraju niż kraj zarejestrowania będzie ważny?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-11-02 11:35:41
Dołączam się do pytania. Czy można wykonać zrobić przegląd i przedłużyć ważność dowodu za granicą (Włochy)?
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-09-03 13:43:30
Odpowiedzi: 0
Zakupiłem pojazd sprowadzony z Włoch. Ostatni przegląd wbity we włoskich dokumentach jest z 24.04.2014 - z dokumentów wynika, że robi się go tam co 2 lata. Czy przedsiębiorca, który sprowadził auto miał obowiązek przeprowadzić przegląd, a jeśli tak, to jak długo jest on ważny. Samochód będzie zarejestrowany w Polsce po raz pierwszy za cztery dni. Czy do tego czasu mogę jeździć bez przeglądu?
Gość
2016-11-03 20:42:22
Odpowiedzi: 0
Jak długo jest ważny dokument wystawiony przez diagnostę,po dodatkowym badaniu tech. Przyczyna zatrzymania dowodu rej.została usunięta
Gość
2016-11-28 07:27:12
Odpowiedzi: 0
czy ponoszekonsekencje za to ze nie zglosilem wterminiebadania technisznegdo starostwa pouplywie 30 dni
krzysiek
2016-12-26 20:41:07
Odpowiedzi: 0
To badaniae techniczne dla. Kiedy po zmianie dowód du rejestracyjnego kkupilem auto musze przerejestrowac kto mi wbije do kiedy wazne W.k.?
Gość
2017-01-02 12:41:44
Odpowiedzi: 0
czy jest przepis mówiący ile powinien wynosić czas przeglądu samochodu osobowego
Gość
2017-01-03 23:03:25
Odpowiedzi: 1
Czy w 2017 wchodzi w życie reforma, która nakładała kary dla tych, którym upłynął termin badania technicznego (kary pieniężne, oraz możliwość badania pojazdu tylko na wyznaczonej stacji w województwie)???
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-01-06 16:53:57
Podłączam się pod pytanie bo nigdzie nic o tym nie ma. Tylko tyle, że miało to wejść. Ale w przepisach nawet nie widzę nic na temat spóźnień.
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
APC
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie