Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Mapa strony
Mapa strony
kodeks drogowy / prawo drogowe

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny

A A A
WORD
WORD Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Szukaj w Prawie drogowym:

Kodeks drogowy

Stan prawny: styczeń 2011r.
Tekst jednolity prawa o ruchu drogowym

KIERUJĄCY

Rozdział 1 - Uprawnienia od kierowania

Art. 87.

1. Kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z warunków określonych w pkt 1–3:

2. Osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli w wyniku badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

3. Nie wymaga się uprawnienia do:

Art. 88.

1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.

2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

3. Prawo jazdy:

4. (uchylony).

5. (uchylony).

6. Żołnierz w czynnej służbie wojskowej może kierować pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

7. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, uwzględniając konieczność posiadania szczególnych kwalifikacji przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej kierujących pojazdami specjalnymi i używanymi do celów specjalnych, określi, w drodze rozporządzenia, wzór i opis świadectwa ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych w wojskowym ośrodku szkolenia kierowców, uwzględniającego rodzaj ukończonego kursu i rodzaj pojazdu.

Art. 89. (uchylony).
Art. 90.

1. Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

2. Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:

3. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

4. Wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii D lub D1 przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego prawo jazdy kategorii B wynosi 19 lat.

5. Dodatkowym warunkiem uzyskania prawa jazdy:

Art. 91.

Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

Art. 92.

1. Prawo jazdy może zawierać wymagania lub ograniczenia wynikające:

2. Wymagania lub ograniczenia, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć:

Art. 93.

1. Prawo jazdy, z wyjątkiem prawa jazdy kategorii T, uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem w ruchu międzynarodowym, chyba że władze danego państwa wymagają, aby kierowca posiadał międzynarodowe prawo jazdy. 2. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane za opłatą przez każdego starostę. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.

Art. 94.

1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

2. Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy organowi wydającemu prawo jazdy, z zastrzeżeniem ust. 4. Jeżeli zagraniczne prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji wymienionej w ust. 1 pkt 2 lit. a, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego – warunek ten nie dotyczy prawa jazdy wydanego przez państwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne, należy to ograniczenie uwzględnić w wydanym prawie jazdy.

4. Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, w stosunku do obywateli niektórych państw, ze względu na zasadę wzajemności, warunki wydawania praw jazdy odmienne niż te, które przewiduje ust. 2.

Art. 95.

1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania tramwajem jest pozwolenie.

2. Pozwolenie może uzyskać osoba, jeżeli:

2a. Pozwolenie jest wydawane na okres wynikający z terminów badań, o których mowa w art. 122 ust. 2.

3. Przepis art. 91 stosuje się odpowiednio do osoby ubiegającej się o pozwolenie.

Art. 95a.

1. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym może być osoba, z zastrzeżeniem ust. 2–4, która:

2. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej może być osoba, która posiada zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art. 122 ust. 2, oraz psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.

3. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym Policji może być osoba, która posiada zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ Policji, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art. 122 ust. 2, oraz psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.

4. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej może być osoba, która posiada zaświadczenie wydane przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art. 122 ust. 2, oraz psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.

Art. 95b.

Kierującym kolejką turystyczną może być osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii od co najmniej 2 lat.

Art. 96.

1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:

2. Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej.

3. Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat, a kierować po jezdni wózkiem inwalidzkim poruszanym siłą mięśni kierującego – osoba, która ukończyła 13 lat.

Art. 97.

1. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach – właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.

2a. Kartę motorowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej.

3. Szefom i cudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz innym osobom korzystającym z tych przywilejów i immunitetów uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą, marszałek województwa mazowieckiego, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych.

3a. Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje na czas nie dłuższy niż jeden rok dowódca jednostki wojskowej.

3b. Po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej wydany przez dowódcę jednostki dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem podlega wymianie na dokument, o którym mowa w ust. 1.

4. Kierujący może posiadać tylko jedno ważne krajowe prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem.

Art. 97a.

1. Organy, o których mowa w art. 97 ust. 1 i 3, dokonują w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

2. Wpis dokonywany jest na pisemny wniosek kierowcy na podstawie przedłożonych kopii:

3. Wpis dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy. Prawo jazdy w zakresie kategorii, której dotyczy wpis, wydaje się na okres 5 lat, liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia, o którym mowa w art. 39j ust. 4 lub art. 39k ust. 3 tej ustawy.

4. Za dokonanie wpisu pobiera się opłaty, o których mowa w art. 97 ust. 1.

Art. 97b.

Organ wydający uprawnienie do kierowania pojazdem, na wniosek podmiotu wydającego karty do tachografów cyfrowych, potwierdza zgodność ze stanem faktycznym danych dotyczących prawa jazdy.

Art. 98.

1. Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, starosta, na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem:

3. W razie odzyskania utraconego dokumentu, o którym mowa w ust. 1, dokument ten należy zwrócić do starosty.

4. W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej lub motorowerowej wtórniki tych dokumentów wydaje organ, który je wydał.

5. W stosunku do osób, o których mowa w art. 97 ust. 3, organem właściwym w sprawach określonych w ust. 1–2a jest marszałek województwa mazowieckiego.

Art. 98a.

W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego prawa jazdy, spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tego dokumentu.

Art. 99.

Zadania i kompetencje określone w art. 89 ust. 2 i 3, art. 93 ust. 2 i art. 97 ust. 1 nie mogą być powierzone w drodze porozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy powiatu warszawskiego.

Art. 99a.

Minister właściwy do spraw transportu dokona wyboru producenta blankietów praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem w trybie określonym przepisami o zamówieniach publicznych.

Art. 100.

1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając konieczność prawidłowego zabezpieczenia praw jazdy przed podrobieniem, przerobieniem lub kradzieżą, określi, w drodze rozporządzenia:

2. Minister Obrony Narodowej, kierując się koniecznością zapewnienia zgodności tego dokumentu z obowiązującym podziałem uprawnień oraz mając na uwadze skrócenie okresu niezbędnego do uzyskania prawa jazdy, określi, w drodze rozporządzenia, wzór i opis dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej.

Gość
2011-08-11 20:38:27
Odpowiedzi: 0
Czy moge prowadzic auto w Polsce uzywajac Amerykanskiego Prawa jazdy?
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-08-18 09:59:40
Odpowiedzi: 1
Witam, czy mogę prowadzić samochód jeżeli zdałam prawo jazdy ale nie odebrałam jeszcze dokumentu? Czy coś za to grozi? Proszę o szybką odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-08-21 14:14:44
Jeszcze nie. ale od lutego ma wejsc taki przepis ze bedzie mozna.
jak na razie dopóki ni masz dokumentu to nie mozesz prowadzić
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-08-21 14:11:00
Odpowiedzi: 0
mam pytanie. czy decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy jest wazna w chwili jej wystawienia czy czy w chwili jej otrzymania???
Dodaj odpowiedź
Cichecki
2011-08-27 15:35:49
Odpowiedzi: 1
Witam. Mam takie pytanie: Czy w przypadku gdy zapomnę prawa jazdy i mnie zatrzymają to mam prawo żeby dostarczyć prawo jazdy w ciągu 24 godzin i nie dostać mandatu?Za odpowiedz z góry dziękuje:)
Odpowiedzi (1):
Tomek J.
2011-08-31 18:45:22
Witam,czy mogę ciągnąć pustą przyczepę o dmc 3500kg.(waga przyczepy okolo 900kg.)autem o wadze 1730,wartosc na haku 2100kg.Posiadam kategorie prawa jazdy B+E,C+E Dziekuje
Dodaj odpowiedź
Marek
2011-09-06 21:58:55
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie czy dokument typu prawo jazdy zawodowe wydane przez odpowiedni urząd na czas NIEOKREŚLONY potwierdzone aktualnymi badaniami lekarskimi i psychotechnicznymi i kierowca nie ma przekroczonego wieku 46lat może byc zmienione na terminowe ????????? Pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-10-06 19:26:45
Odpowiedzi: 0
fggfgfdgfd
Dodaj odpowiedź
Szymon
2011-10-10 01:40:43
Odpowiedzi: 0
czesc. czy po zdanym egzaminie mozna od razu wsiasc do samochodu jezdzic. czy dokument potwierdzajacy zdanie egzaminu zastepuje prawo jazdy do momentu wydania go?
Dodaj odpowiedź
Zenon
2011-10-27 14:23:44
Odpowiedzi: 0
Kto wydaje upoważnienie do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych straży pożarnej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w stosunku do osób posiadających odpowiednie badania lekarskie,psychotechniczne nie będąc zatrudnionym przez gminę - jest strażakiem ochotnikiem
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-11-02 20:46:16
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie, czy musze miec uprawnienia operatora zurawia kolowego lub podnosnika koszowego do jazdy tymi pojazdami czy wystarczy prawo jazdy kat. C, dziekuje za odpowiedz.
Dodaj odpowiedź
mirek
2011-11-30 18:25:43
Odpowiedzi: 0
czesc,posiadam prawo jazdy kat b, czy moge poruszac sie wraz z przyczepa o masie calkowitej ponad 750kg
Dodaj odpowiedź
Jarek
2011-12-05 19:35:13
Odpowiedzi: 0
Witam
Czy są wymagane dodatkowe badania lekarskie bądź psycho-techniczne jeżeli kieruje samochodem służbowym i przewożę nim innych ludzi do pracy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-12-12 18:54:16
Odpowiedzi: 0
czy mozna ciagnac przyczepke dwuosiowa do 750 kg na kategori B.Busem renault trafic.
Dodaj odpowiedź
Rafał
2012-03-03 20:27:46
Odpowiedzi: 1
Z jakim maksymalnym ładunkiem mogę jechać na kategorji T ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-06-22 19:50:54
Nie więcej niż pozwala na to pojazd lub zespół pojazdów. Kategoria sama w sobie nie posiada ograniczeń, oczywiście mam na myśli masę.
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-03-20 21:52:13
Odpowiedzi: 0
Jakie uprawnienia są niezbędne do kierowania kombajnem rolniczym na drogach publicznych?
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-03-21 12:29:00
Odpowiedzi: 0
Prawo jazdy zostalo mi odebrane w wojsku przez dowódcę jednostki , nie byłem pijany ,tylko się jak gdyby trułem bo chciałem wyjść z wojska no i wyszedłem ale dowódca odebrał mi moje prywatne prawo jazdy pytanie czy MA ON TAKIE KOMPETENCIE I UPRAWNIENIA??
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-03-21 12:30:06
Odpowiedzi: 0
Prawo jazdy zostalo mi odebrane w wojsku przez dowódcę jednostki , nie byłem pijany ,tylko się jak gdyby trułem bo chciałem wyjść z wojska no i wyszedłem ale dowódca odebrał mi moje prywatne prawo jazdy pytanie czy MA ON TAKIE KOMPETENCIE I UPRAWNIENIA??
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-04-25 16:57:35
Odpowiedzi: 0
Zostało mi zatrzymane prawo jazdy na 1 rok.Czy mogę prowadzić wózek widłowy w pracy na terenie zakładu?
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-05-24 10:18:52
Odpowiedzi: 0
Witam
mam pytanie. chcialam kupic na zachodzie samochod LIGIER ktorym mozna jezdzic bez prawa jazdy. Czy w posce tez mozna nim sie poruszac nie majac prawa jazdy ?
Dodaj odpowiedź
kajko
2013-03-13 11:32:58
Odpowiedzi: 1
czy pracując w firmie jako pracownik fizyczny a nie kierowca, mogę przewozić busem osoby (9osób )mając prawo jazdy kat:B.Jakie są przeciwwskazania jeśli takie są.Czy potrzebne są badania psychofizyczne.
Odpowiedzi (1):
Mirek
2013-03-14 16:44:57
Witam ...jak pracownik fizyczny to nie kierowca !!! a jak zdarzy się wypadek a jest Pan pracownikiem fizycznym to co wtedy będzie??? kto będzie siedział ??? nie pomyślał Pan o tym ??? a czy ma Pan licencję na przewóz osób ??? Pozdrawiam instr N.Jazdy
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-06-13 12:09:54
Odpowiedzi: 1
to jest chore to znaczy że wyrabiam sobie prawo jazdy na autobus zaliczam egzamin państwowy wydaję kasę nie wiem ile ? i nie mogę pracować jako kierowca autobusu. I tak jest z innymi sprawami np. inż budowlany bez uprawnień nie może prowadzić budowy to po co studiował 5 lat. A w Niemczech może. To wymyślają ludzie na jakiś ciepłych stołkach którzy nie robiąc nic zarabiają dobrą kasę. Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-06-13 13:20:40
Bo to jest chore państwo !!!
Dodaj odpowiedź
piotr
2013-08-08 11:31:07
Odpowiedzi: 0
czy kierujący koniem (wierzchem)może jechać pod wpływem alkocholu?
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-08-27 06:51:08
Odpowiedzi: 0
Proszę o odpowiedź, czy osoba która posiada prawo jazdy kategorii B i T może ciągnąć przyczepę samochodową powyżej 750 kg., samochodem o DMC do 3500 kg. to znaczy Lawetę lub Kemping.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-05-27 17:49:30
Odpowiedzi: 0
Czy po otrzymaniu prawa jazdy kat A1 w wieku 16 lat mogę przewozić osobę?
Dodaj odpowiedź
ryszard
2014-08-07 13:44:38
Odpowiedzi: 0
na jaki okres może otrzymać prawo jazdy kat.AB osoba w wieku 75 lat przy pomyślnym badaniu lekarski,bez zadnych zastrzeżeń.
Dodaj odpowiedź
ryszard
2015-08-08 08:19:34
Odpowiedzi: 1
czy polak może kierować samochodem w polsce na włoskiej rejestracji
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-31 01:24:47
Krzysztof, trafiłeś w sedno! Wspaniale wyszukałeś przypowieść, idealnie pasuje do naszej pracy. Myślę, że można dodać tylko jedno: to podlewanie jest całkiem prwjmeyne!Pozodzenia!
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie