Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: maj 2017r.

KIERUJĄCY

Rozdział 1 - [Uprawnienia od kierowania]

Nowy tytuł działu IV wchodzi w życie z dn. 19.01.2013 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 oraz z 2012 r. poz. 113).

Przepis uchylający rozdział 1 w dziale IV wchodzi w życie z dn. 19.01.2013 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 oraz z 2012 r. poz. 113).

[Art. 87.]

[1. Kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z warunków określonych w pkt 1–3:]

[2. Osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli w wyniku badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.]

[3. Nie wymaga się uprawnienia do:]

[Art. 88.]

[1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.]

[2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:]

[3. Prawo jazdy:]

[4. (uchylony).]

[5. (uchylony).]

[6. Żołnierz w czynnej służbie wojskowej może kierować pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:]

[7. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego, uwzględniając konieczność posiadania szczególnych kwalifikacji przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej kierujących pojazdami specjalnymi i używanymi do celów specjalnych, określi, w drodze rozporządzenia, wzór i opis świadectwa ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych w wojskowym ośrodku szkolenia kierowców, uwzględniającego rodzaj ukończonego kursu i rodzaj pojazdu.]

[Art. 89. (uchylony).]
[Art. 90.]

[1. Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:]

[2. Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:]

[3. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.]

[4. Wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii D lub D1 przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego prawo jazdy kategorii B wynosi 19 lat.]

[5. Dodatkowym warunkiem uzyskania prawa jazdy:]

[Art. 91.]

[Prawo jazdy nie może być wydane osobie:]

[Art. 92.]

[1. Prawo jazdy może zawierać wymagania lub ograniczenia wynikające:]

[2. Wymagania lub ograniczenia, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć:]

[Art. 93.]

[1. Prawo jazdy, z wyjątkiem prawa jazdy kategorii T, uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem w ruchu międzynarodowym, chyba że władze danego państwa wymagają, aby kierowca posiadał międzynarodowe prawo jazdy. 2. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane za opłatą przez każdego starostę. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.]

[Art. 94.]

[1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:]

[2. Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy organowi wydającemu prawo jazdy, z zastrzeżeniem ust. 4. Jeżeli zagraniczne prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji wymienionej w ust. 1 pkt 2 lit. a, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego – warunek ten nie dotyczy prawa jazdy wydanego przez państwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.]

[3. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne, należy to ograniczenie uwzględnić w wydanym prawie jazdy.]

[4. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego może określić, w drodze rozporządzenia, w stosunku do obywateli niektórych państw, ze względu na zasadę wzajemności, warunki wydawania praw jazdy odmienne niż te, które przewiduje ust. 2.]

[Art. 95.]

[1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania tramwajem jest pozwolenie.]

[2. Pozwolenie może uzyskać osoba, jeżeli:]

[2a. Pozwolenie jest wydawane na okres wynikający z terminów badań, o których mowa w art. 122 ust. 2.]

[3. Przepis art. 91 stosuje się odpowiednio do osoby ubiegającej się o pozwolenie.]

[Art. 95a.]

[1. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym może być osoba, z zastrzeżeniem ust. 2–4, która:]

[2. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej może być osoba, która posiada zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art. 122 ust. 2, oraz psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.]

[3. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym Policji może być osoba, która posiada zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ Policji, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art. 122 ust. 2, oraz psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.]

[4. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej może być osoba, która posiada zaświadczenie wydane przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art. 122 ust. 2, oraz psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.]

[Art. 95b.]

[Kierującym kolejką turystyczną może być osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii od co najmniej 2 lat.]

[Art. 96.]

[1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:]

[2. Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej.]

[3. Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat, a kierować po jezdni wózkiem inwalidzkim poruszanym siłą mięśni kierującego – osoba, która ukończyła 13 lat.]

[Art. 97.]

[1. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach – właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu, z zastrzeżeniem ust. 2.]

[2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.]

[2a. Kartę motorowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej.]

[3. Szefom i cudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz innym osobom korzystającym z tych przywilejów i immunitetów uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą, marszałek województwa mazowieckiego, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych.]

[3a. Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje na czas nie dłuższy niż jeden rok dowódca jednostki wojskowej.]

[3b. Po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej wydany przez dowódcę jednostki dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem podlega wymianie na dokument, o którym mowa w ust. 1.]

[4. Kierujący może posiadać tylko jedno ważne krajowe prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem.]

[Art. 97a.]

[1. Organy, o których mowa w art. 97 ust. 1 i 3, dokonują w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.]

[2. Wpis dokonywany jest na pisemny wniosek kierowcy na podstawie przedłożonych kopii:]

[2a. Świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie o której mowa art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym stanowi podstawę do uzyskania wpisu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy spośród kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.]

[3. Wpis dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy. Prawo jazdy w zakresie kategorii, której dotyczy wpis, wydaje się na okres 5 lat, liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia, o którym mowa w art. 39j ust. 4 lub art. 39k ust. 3 tej ustawy.]

[4. Za dokonanie wpisu pobiera się opłaty, o których mowa w art. 97 ust. 1.]

[Art. 97b.]

[Organ wydający uprawnienie do kierowania pojazdem, na wniosek podmiotu wydającego karty do tachografów cyfrowych, potwierdza zgodność ze stanem faktycznym danych dotyczących prawa jazdy.]

[Art. 98.]

[1. Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.]

[2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, starosta, na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem:]

[3. W razie odzyskania utraconego dokumentu, o którym mowa w ust. 1, dokument ten należy zwrócić do starosty.]

[4. W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej lub motorowerowej wtórniki tych dokumentów wydaje organ, który je wydał.]

[5. W stosunku do osób, o których mowa w art. 97 ust. 3, organem właściwym w sprawach określonych w ust. 1–2a jest marszałek województwa mazowieckiego.]

[Art. 98a.]

[W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego prawa jazdy, spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tego dokumentu.]

[Art. 99.]

[Zadania i kompetencje określone w art. 89 ust. 2 i 3, art. 93 ust. 2 i art. 97 ust. 1 nie mogą być powierzone w drodze porozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy powiatu warszawskiego.]

[Art. 99a.]

[Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego dokona wyboru producenta blankietów praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem w trybie określonym przepisami o zamówieniach publicznych.]

[Art. 100.]

[1. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając konieczność prawidłowego zabezpieczenia praw jazdy przed podrobieniem, przerobieniem lub kradzieżą, określi, w drodze rozporządzenia:]

[2. Minister Obrony Narodowej, kierując się koniecznością zapewnienia zgodności tego dokumentu z obowiązującym podziałem uprawnień oraz mając na uwadze skrócenie okresu niezbędnego do uzyskania prawa jazdy, określi, w drodze rozporządzenia, wzór i opis dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej.]

Gość
2015-12-11 20:47:14
Odpowiedzi: 0
Witam posiadam prawo jazdy o kategorii B C czy mogę jeżdzic z rozrzutnikiem jednoosiowym?
Gość
2015-12-20 08:21:47
Odpowiedzi: 0
Z iloma przyczepami można jechać traktorem mając pj kat T ?? Jakiś cytat poprosze
Gość
2016-01-07 18:57:09
Odpowiedzi: 0
Witam posiadam prawo jazdy kat. B1 i samochód który. Ma wpisane w dowodzie 545kg czy moge się nim poruszać po drogach
Gość
2016-01-28 19:30:12
Odpowiedzi: 0
Posiadam samochód o pojemności 400cm3 czy mogę jeździć nim bez prawa jazdy?
Gość
2016-02-06 17:22:31
Odpowiedzi: 0
Witam posiadam prawo jazdy kategorii B, B E, C,C E.Rozbiłem samochód osobowy pod wpływem alkoholu i zostały zatrzymane moje prawo jazdy, dostałem wyrok "Na podstawie art 42
Arek
2016-02-06 17:30:21
Odpowiedzi: 2
Witam posiadam prawo jazdy kategorii B, B E, C,C E.Rozbiłem samochód osobowy pod wpływem alkoholu i zostały zatrzymane moje prawo jazdy, dostałem wyrok "Na podstawie art 42
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-02-07 10:58:05
witam kolego posiadam taką samą sytuację i wyrok jak byś się czegoś dowiedział daj znać bo na ten moment też nie mam pojęcia jak to ugryżć.Pozdrawiam Michał
Gość
2016-02-09 23:48:15
Czy za brak jednego światła Policja może mi s holować auto
Dodaj odpowiedź
arek
2016-02-06 17:31:05
Odpowiedzi: 0
42
Arek
2016-02-06 17:31:49
Odpowiedzi: 0
Witam posiadam prawo jazdy kategorii B, B E, C,C E.Rozbiłem samochód osobowy pod wpływem alkoholu i zostały zatrzymane moje prawo jazdy, dostałem wyrok "Na podstawie art 42 2 KK orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, do kierowanie których niezbędne jest posiadanie kategorii B na okres 5 lat" Wychodzi na to że mam zatrzymane tylko prawo jazdy kategorii B a reszta została. Mogę jeździć pojazdami ciężarowymi? W Urzędzie miasta powinni wydać mi jakiś dokument pozwalający na prowadzenie pojazdów ciężarowych? Miał ktoś taką sytuacje jak sobie poradziliście? co mam teraz zrobić pozdrawaim
Gość
2016-03-27 19:53:29
Odpowiedzi: 0
czy kat b ciągle uprawnia do prowadzenia motocyklu o pojemności 125 cm3?
Mirek
2016-03-29 11:18:43
Odpowiedzi: 0
Witam podobno od 24 sierpnia 2014 roku, każdy kierowca, który posiada prawo jazdy kategorii B minimum 3 lata, będzie mógł legalnie wsiąść na motocykl o pojemności 125 centymetrów sześciennych. gdzie moge znalesc przepis mowiacy o tym I pytanie 2 czy przy wymianie prawa jazdy urzad wbija kategorie A1 ?
Gość
2016-04-06 13:27:03
Odpowiedzi: 0
Witam pozsiadam samochód lekki 350 kg 504.oo cm3,4kw. Wyczytałem że zgodnie z Ustawą z 19.p01.2013r o Ruchu Drogowym pisze że osoba ,która przed wejściem w życie w/w Ustawy ukończyła 18 lat to nie musi mieć żadnego prawa jazdy tylko na podstawie Dowodu Osobistego może takim pojazdem jeździć. Bardzo proszę o jak najszybszą odpowiedz bo obecnie toczy się sprawa w Sądzie. Pozdrawiam i dziękuję . Ireneusz Wojtylak
Irek
2016-04-06 13:33:27
Odpowiedzi: 0
Posiadam samochód lekki 350 kg,504 cm3, 4.00 kw oraz 45km/h jedzie. Wyczytałem w internecie że osoby, które ukończyły 18 przed wejściem w życie Ustawy z dnia 19.01.2013r. mogą jeździć bez żadnych uprawnień jedynie na Dowód Osobisty. Obecnie toczy się sprawa w Sądzie , jeśli to możliwe proszę o jak najszybszą odpowiedz. Pozdrawiam Ireneusz Wojtylak
Jerzy
2016-04-12 10:19:49
Odpowiedzi: 2
mając prawo jazdy kategorii B CE można jeżdzić ciągnikiem rolniczym
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-04-19 19:34:23
Jechac możesz bo kodeks uprawnia do kierowania Ale do pracy musisz być przeszkolony jako operator pojazdu rolniczego lub mieć kat T. to wynika z przepisow resortowych Ministra Rolnictwa I inspekcja Pracy ma prawo Ci wlepić mandat
Jan
2016-04-19 19:39:32
Bo robiąc kat B E, C E czy D E nikt nie dal Tobie uprawnien operatora. Nie odbyleś szkolenia z obsługii ciągnika. Tu już jest pole do popisu dla Inspekcji Pracy Podobnie jest z kombajnami rolniczymi, ładowarkami teleskopowymi czy sieczkarniami jechać możesz na wszystkie kategorie za wyjątkiem kat A. Ale w pracy już musisz być operatorem to wynika z lutowego z 1997r przepisu MR.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-19 19:31:01
Odpowiedzi: 0
Kodeks drogowy uprawnia do kierowania pojazdem odpowiednie kategorii. Natomiast jeśli pojazdy slużą do wykonywania pracy innej niż transportowa to trzeba być przeszkolonym w zakresie operatora danego pojazdu . I tak na kat B E,C E,D E możesz p[omykać ciagnikiem. Ale jeśli już zaczepisz pług i zaczniesz orać to zgodnie z Rozporządzeniem MR z 1997r musisz mieć uprawnienia operatora pojazdu rolniczego Bo inacze będziesz mial Inspektora Pracy na głowie
Gość
2016-04-26 07:29:54
Odpowiedzi: 1
Można nadal jeździć skuterem tylko na dowód osobisty?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-09-26 19:53:52
czy można jeździć skuterem na dowód osobisty
Dodaj odpowiedź
Piotr
2016-04-28 16:44:05
Odpowiedzi: 1
Moja rodzina to 21osób mam busa 27 osób zarejestrowany jako autobus używam go do celów prywatnych ,moje uprawnienia z kodem 95 konczą sie w maju 2016r jakie badania są konieczne i co jaki okres , działalności przewozowej nie prowadzę Na jaki okres mogę otrzymać ważność prawa jazdy. Proszę o informację.
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-11-27 13:36:04
jak mozna zarejestrowac busa dla celów prywatnych i ile oc kosztuje prosze o kontakt tel 512 106 053 paracuje na dwie zmiany wiec odzwonie
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-02 13:26:56
Odpowiedzi: 1
Czy osoba pełnoletnia , posiadająca kartę motorowerową może prowadzić pojazd lekki czterokołowy, o mocy 4KW i wadze do 350kg .
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-08-14 12:38:50
czy pełnoletnia osoba może prowadzić bez prawa jazdy
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-06-14 23:19:25
Odpowiedzi: 0
Witam. Co grozi za jazdę motocyklem bez uprawnień mając kategorie B?
Gość
2016-07-15 11:25:42
Odpowiedzi: 0
czy posiadajac prawo jazdy kat b,c,e.mozna jezdzic motorem powyzej 125cm ?
Gość
2016-08-07 00:59:16
Odpowiedzi: 1
Chce zrobić prawo jazdy kat C E ,kat B mam 20 lat ,w dzieciństwie chorowałem na nerczycę i z tego powodu na komisji wojskowej dostałem kat E, mam też orzeczenie komisji wojskowej do tej kategorii.Od pond 20-stu paru lat jestem zdrowy, nie leczę się i nie biorę żadnych lekarstw , czy będę miał jakieś problemy na badaniach psychotechnicznych na kierowcę, mając kat E.
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-09-28 17:57:04
Ja mam kategorię D od komisji wojskowej a na kilku dotychczasowych badaniach psychotechnicznych nikt mnie o to nie pytał, ani książeczki wojskowej nie wymagał
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-09-18 19:30:53
Odpowiedzi: 0
Osoba pełnoletnią przed zmianom przepisów drogowych z 19 01 2013 może prowadzić auto do 350 kg 4 kw
Gość
2016-09-19 13:57:49
Odpowiedzi: 0
Mam prawo jazdy kat. C, mam zacząć pracę jako kierowca samochodu o masie powyżej 3,5 tony z zamontowanym urządzeniem specjalnym coś jak dźwig, czy muszę przejść wszystkie szkolenia i kursy jak przy obiedzie rzeczy? Z góry dzięki za pomoc
Gość
2016-10-21 16:18:53
Odpowiedzi: 0
Czy osoba pełnoletnia mająca przywilej po zmianie przepisów mogąc prowadzić motorower na dowód może tez prowadzić mikrokar?
Radek
2016-11-28 14:24:31
Odpowiedzi: 1
Mam prawo jazdy kat.C i E .Czy mogę prowadzić traktor z przyczepą?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-03-10 00:17:01
[kategorii B E, C E lub D E – pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą;]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-12-07 00:32:14
Odpowiedzi: 2
Mam prawo jazdy kat B i T, z kodeksu nie mogę się doczytać jaką przyczepę mogę ciągnąć za samochodem os,lub busem.Jeżeli na kat.T cyt.[kategorii T – ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami);]to co mogę ciągnąć mając BiTi o jakiej masie
Odpowiedzi (2):
Gość
2017-03-10 00:21:05
[kategorii B:] [pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,] [pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,] [ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;]
Gość
2017-03-12 12:09:47
Normalnie jezeli masz kategorie T to mozesz z 2 przyczepami ładowność zależy jakie mogą mieć przyczepy tylko aby długosc zestawu z ciągnikiem rolniczym nie przekraczała nie jestem pewien ale 22m
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
APC
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie